Samarbeten

Finansförbundet är medlem i ett antal organisationer och driver utvecklings- och solidaritetsarbeten i andra länder.

Inom Sverige

TCO

Finansförbundet är medlem i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Genom medlemskapet i TCO har vi möjligheten att vara med och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och de frågor som på olika sätt berör våra medlemmar. Detta uppnås bland annat genom svar på remisser och genom deltagande i undersökningar - ibland på egen hand och ibland i samarbete med TCO. Läs mer på TCOs hemsida.

16:06 – Lön hela dagen

Finansförbundet är med i 16:06-rörelsen. Rörelsens uppdrag är att sätta press på regering och arbetsgivare när det gäller jämställd föräldraförsäkring, årliga lönekartläggningar och samma rätt till heltid. Bakgrunden till bildadandet är att om arbetsdagen är mellan klockan 8 och 17 så arbetar kvinnor gratis efter klockan 16. Sedan kampanjen startade för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:06. 

- Medlemskapet är ett led i förbundets jämställdhetsarbete, där jämlika löner är en kärnfråga. Det är dags att alla får lön för hela dagen, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Läs mer om 16:06

Unga innovatörer

Finansförbundet är en av fem medlemmar i den ideella utbildningsorganisationen Unga innovatörer. Föreningen erbjuder skolor i Sverige kostnadsfria verktyg och processer för att stärka de innovativa förmågorna hos unga.
Idag utvecklas världen i snabb takt. Det är mycket som kommer att vara annorlunda när dagens elever går ut skolan jämfört med hur det var för deras föräldrageneration. För att komma väl rustade till den verklighet ungdomarna ska möta är det av stor vikt att de har de förmågor som efterfrågas i arbetslivet. Idag och imorgon.
Att de ungdomar som är på väg ut i arbetslivet har de kompetenser som efterfrågas stärker deras möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. De elever som genomgår Unga innovatörers aktiviteter erhåller ett intyg som kan användas för att bygga upp sitt CV.
Därför är det viktigt för oss på Finansförbundet att stötta Unga innovatörer.

Läs mer om ungainnovatorer.se

Inom Norden

NFU

Finansförbundet är medlem i Nordiska Finansanställdas Union, NFU. Detta är en samarbetsorganisation för de olika finans och försäkringsförbund som finns i de nordiska länderna. Genom NFU har vi ett ökat inflytande på internationell nivå samtidigt som det ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och samarbete i den alltmer gränslösa finansbranschen.
Läs mer på NFUs hemsida.

Genom medlemskapet i NFU kan våra medlemmar få stöd om de jobbar i något av de nordiska länderna.
Läs mer under Arbeta utomlands.

Internationellt

Europaportalen

Finansförbundet är medlem i föreningen Europaportalen som äger nyhetssajten europaportalen.se. Sajten rapporterar om EU och Europa med daglig opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Tidningen startade 12 april 2000. Föreningens medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden.
Läs mer på europaportalen.se 

UNI

Finansförbundet är medlem i världens största yrkesinternational UNI, Union Network International. Detta är en samarbetsorganisation för cirka 900 fackförbund från hela världen. Genom det här samarbetet har Finansförbundet möjlighet påverka frågor som rör utvecklingen inom finansbranschen och andra fackliga frågor som direkt, eller indirekt, påverkar medlemmarna på EU-nivå.

Läs mer på UNIs hemsida.

Genom medlemskapet i UNI kan även medlemmarna få stöd när de arbetar utomlands. Läs mer under Arbeta utomlands.

Internationellt utvecklings- och solidaritetsarbete

Finansförbundet driver ett särskilt utvecklings- och solidaritetsarbete som syftar till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa rättvisa och bra förhållanden för anställda i finansföretag. En procent av medlemsavgiften går till detta arbete. I dessa frågor samarbetar vi med både nationella och internationella organisationer i olika projekt som bedrivs ibland annat Vietnam, Malawi och Latinamerika.

Solidaritetsinsamling

Vill du bidra till förbundets arbete för att stärka lokalt fackligt arbete i områden där medarbetarinflytandet är lågt eller obefintligt? Insamlingen sker till förmån för det arbete förbundet bedriver genom UNI Global Union inom finanssektorn.

Swisha valfritt belopp via Finansförbundets Swishnr 123 172 20 65.

Fairtrade

Finansförbundet är medlem i föreningen Fairtrade, som arbetar för en världshandel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och som främjar en bättre framtid och miljö. Läs mer på Faritrades hemsida.

Finance Watch

Finance Watch är en europeisk intresseorganisation som bildats för att trycka på för mer rättvisa, sunda och balanserade finansmarknader. I Finance Watch samlas bland annat fackförbund, forskare, konsumentorganisationer och anti-korruptionsorganisationer.

Finansförbundet är medlem i Finance Watch (via NFU och UNI) eftersom vi vill kunna skapa en motvikt till företagens röst, och visa att det finns alternativa vägar framåt när finansmarknaderna ska regleras. Finance Watch kommer vara en arena för kunskapsutbyte, men också en lobbyorganisation gentemot EU. Läs mer på Finance Watch hemsida.

Union to Union

Finansförbundet är medlem i Union to Union – LOs, TCOs och Sacos gemensamma biståndsorganisation. Union to Union arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats genom 99 fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder. Läs mer på Union to Unions hemsida.