Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen

Rapport om förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen, släppt november 2018. Rapporten visar att tio procent av Finansförbundets medlemmar har blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier under det senaste året och att två procent har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Samtidigt vet bara hälften om det finns rutiner för att ta hand om trakasserier på arbetsplatsen.

Framsida rapport Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschenLäs hela rapporten Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen

Rapporten visar också att det finns en kunskapsbrist när det gäller sexuella trakasserier – när de svarande fick information om vad som definieras som sexuella trakasserier steg siffran utsatta från två till sex procent. Två av tre har under de senaste tre åren inte genomgått en utbildning där det tagits upp hur trakasserier ska hanteras. Hälften vet inte om det finns rutiner för att ta hand om kränkningar och trakasserier på deras arbetsplats. Bland de som utsatts för sexuella trakasserier uppgav hela 68 procent att de inte kände till om trakasserierna ledde till någon åtgärd.

– Kunskapsnivåerna när det gäller de här frågorna måste höjas, och arbetsgivarna måste bli bättre på att hantera trakasserier när de inträffar. Arbetsgivarna bör tillsammans med Finansförbundet utbilda både medarbetare och chefer för att öka medvetenheten, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Rapporten visar även att:

  • Fyra av tio som varit med om trakasserier, och tre av tio som varit utsatta för sexuella trakasserier, inte berättat om detta för någon. Endast var femte berättade för sin arbetsgivare.
  • 38 procent av dem som utsatts för trakasserier har blivit utsatta av en kollega, 30 procent av en chef. När det gäller sexuella trakasserier har 67 procent utsatts av en kollega och 31 procent av en chef.
  • Relativt hela arbetsmarknaden har finansbranschen lägre siffror när det gäller sexuella trakasserier – två procent jämfört med fem procent.
  • På arbetsplatser med lokal facklig närvaro är trakasserier mindre vanligt förekommande.

– Varje person som drabbas av trakasserier är en för mycket. Finansförbundets förhoppning är att denna rapport kan ge stöd i det lokala fackliga arbetet för att uppnå förbundets nollvision mot trakasserier och sexuella trakasserier, säger Ulrika Boëthius.

För att motverka trakasserier och sexuella trakasserier 

Finansförbundet har tagit fram ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet för att motverka trakasserier – dessa rekommendationer kan till exempel användas av förtroendevalda i samverkan med arbetsgivaren:

Ökad kunskap. Finansförbundet rekommenderar ett partsgemensamt arbete för att ta fram och genomföra utbildningar och värderingsövningar med medarbetare och chefer. Samtal, värderingsövningar och information om vad trakasserier är och hur de uppstår bör ingå som en naturlig del av andra utbildningar.

Viktigt att berätta. Endast en av fem berättar för sin arbetsgivare att de har blivit utsatta för trakasserier. Finansförbundet rekommenderar, tillsammans med värderingsövningar, en översikt av kommunikation till anställda och rutiner. Det är av särskild vikt att rikta satsningar mot unga och nyanställda för att stödja dem i att berätta om kränkningar de utsatts för. Information kan till exempel inkluderas som en del av en introduktion till nyanställda.

Återkoppling till den utsatta. En majoritet av de som informerat arbetsgivaren om att de blivit utsatta vet inte om det ledde till någon åtgärd. Finansförbundet rekommenderar utöver ökad kunskap hos chefer också rutiner för återkoppling till den utsatta samt rutiner för att garantera att utrednings- och åtgärdsplikten efterlevs.

Facklig närvaro är en viktig pusselbit i arbetet för att motverka trakasserier. För att ytterligare minska förekomsten av trakasserier behöver införandet och upparbetandet av en fungerande facklig organisation uppmuntras. Finansförbundet stödjer uppstarten av lokala fackliga organisationer på nya arbetsplatser, och rekommenderar också arbetsgivare att inkludera detta som en del av det förebyggande arbetet för att motverka trakasserier.

God organisatorisk arbetsmiljö. Finansförbundet rekommenderar att arbetsmiljöproblem – som ökande krav och stress – inkluderas i riskanalyser för att förebygga trakasserier, då den höga stressen och ökande krav i finansbranschen riskerar att leda till fler trakasserier.

Läs mer om Finansförbundets arbete mot sexuella trakasserier.

Frukostseminarium om trakasserier och sexuella trakasserier

Vad är olagligt och vad är olämpligt? Vem bestämmer när gränsen är passerad? Och vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga sexuella trakasserier? Under ett frukostseminarium går Finansförbundet igenom vilket skydd som finns i lagstiftningen, vilka skyldigheter arbetsgivaren har samt anställdas rättigheter och fackets roll. Resultaten av Finansförbundets rapport om trakasserier och sexuella trakasserier presenteras också.

Framsida handbok mot sexuella trakasserierHandbok mot sexuella trakasserier

Finansförbundet är en del av TCO som har tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.