Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Rapport om långtidssjukskrivningarna i finansbranschen, släppt våren 2018. I rapporten ger Finansförbundet möjliga förklaringar till varför andelen långtidssjukskrivningar har ökat, samt vad som kan göras för att minska ohälsan.

Framsida rapporten Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschenLäs hela rapporten Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen.

Andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen har ökat drastiskt de senaste sju åren, visar Finansförbundets undersökning. Trots att siffrorna har gått nedåt på slutet, så har andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen ökat med totalt 40 procent mellan 2010 och 2017. Motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden är 32 procent. Ökningen är också större för kvinnor än för män, 48 procent respektive 31 procent.

För att minska långtidssjukskrivningarna

Finansförbundet har identifierat fem områden som klubbar och arbetsgivare bör lägga extra vikt vid i sitt framtida arbetsmiljöarbete för att minimera risker för långtidssjukskrivningar och stödja sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete:

  • Den ökade stressen bland de anställda i finansbranschen.
  • Ökad mätning och övervakning av finansanställdas prestationer, som skapar en känsla av mindre kontroll över egna arbetet.
  • Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet – nästan hälften av de långtidssjukskrivna i finansbranschen uppger att de saknar en rehabiliteringsplan.
  • Ökad otrygghet – senaste tolv åren har andelen finansanställda som oroar sig över sin anställningstrygghet ökat med tio procentenheter.
  • Obalans mellan vinstkrav och resurser – samtidigt som bankernas rörelseresultat ökar minskar antalet anställda. Det finns skäl att tro att rationaliseringen har en baksida.

– Finansförbundet ser allvarligt på den ökade andelen långtidssjukskrivningar i finansbranschen, och vill sätta frågan högt på agendan. För att uppnå en god arbetsmiljö måste frågorna prioriteras och tas på allvar av arbetsgivarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Finansförbundets arbete

Läs mer om att kontinuerligt förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön samt om organisatorisk och social arbetsmiljö.

TCO har tagit fram en praktisk vägledning "Vägen till en god arbetsmiljö" som förklarar och ger råd hur föreskrifterna kan användas. Syftet är stödja arbetsmiljöombuden och andra fackliga förtroendevalda i deras uppdrag.