Kompetensutveckling - stärker anställningstryggheten på en dynamisk arbetsmarknad

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt maj 2019. Rapporten visar bland annat att 30 procent av medarbetarna inte fått någon kompetensutveckling under det senaste året och för drygt hälften av medarbetarna har planerad kompetensutveckling genomförts. Den vanligaste orsaken till inställd kompetensutveckling är tidsbrist.

Framsida rapport Kompetensutvecklingsrapport 2019Läs hela rapporten Kompetensutveckling - stärker anställningstryggheten på en dynamisk arbetsmarknad.

För drygt hälften av medarbetarna, 53 procent, har planerad kompetensutveckling genomförts. Drygt var tredje har delvis kunnat genomföra planerad kompetensutveckling och en av tio medarbetare har fått ställa in den planerade kompetensutvecklingen.

Av de som fått kompetensutveckling är det fyra av tio som uppskattar att de fått mindre än en timmes kompetensutveckling per månad. Många använder fritid till kompetensutveckling, till exempel inläsning för nödvändiga licensieringar. Bland kvinnor är den andelen högre än bland män.

– Det är inte bra, kompetensutveckling ska ske på arbetstid. Fritiden är viktig tid för återhämtning. Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar på fritiden gynnar inte jämställdheten eftersom kvinnor generellt tar större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Rapporten visar även att:

  • Varannan inställd timme för kompetensutveckling senaste året beror på tidsbrist.
  • Nio av tio som fått kompetensutveckling senaste året är nöjda.
  • Sju av tio känner inte till om arbetsplatsen har en policy för kompetensutveckling.
  • Fyra av tio saknar individuell plan för sin kompetensutveckling.

Se en film med Finansförbundets kommentarer av rapportens slutsatser

Finansförbundets rekommendationer för fungerande kompetensutveckling

Facklig representation ger mer kompetensutveckling: Finansförbundets undersökning visar att arbetsplatser med hög lokal facklig representation genomgående är bättre på att kompetensutveckla sina medarbetare jämfört med arbetsplatser som saknar kontaktombud eller klubb.

Kunskap och kvalifikationer stärker anställningstryggheten: Rätt kompetens och kunskaper är den största anställningstryggheten. För att öka de anställdas anställningsskydd måste omfattande satsningar ske på kompetensutveckling. Fackförbund, arbetsgivare, stat och medarbetare måste ta ett gemensamt ansvar.

Investeringar i kompetensutveckling lönar sig: Att investera i kompetensutveckling är något som gynnar såväl den enskilde som arbetsgivare och samhället i stort. Forskning inom området visar att företag som satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda är mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Det finns därmed ett gemensamt intresse för både arbetsgivare och arbetstagare att prioritera och satsa på kompetensutveckling.

Kompetensutveckling ska ske på arbetstid: Finansförbundet arbetar för att medlemmarna ska ges tid och resurser till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid. För att nå det målet ska alla medlemmar ha en individuell kompetensutvecklingsplan som utarbetas i dialog mellan arbetsgivare och anställd.

Åtgärder för att främja ett livslångt lärande: För att öka möjligheten till kompetensutveckling och förmågan till omställning behöver även utbildningsväsendet spela en större roll för att möjliggöra ett livslångt lärande. Yrkesverksamma behöver rustas med lämpliga kurser och validering när teknik och digitalisering gör att arbetsmarknaden förändras.

Läs mer om Finansförbundets arbete med kompetensutveckling