Högt tempo i finansbranschen

Rapport om arbetsmiljön i finansbranschen, släppt sommaren 2019. Rapporten visar bland annat att 60 procent av medarbetarna upplever sin arbetssituation som för stressig och att hälften av medarbetarnas familjesituation påverkas negativt av deras arbetssituation.

Framsida rapport Arbetsmiljö 2019Läs hela rapporten Högt tempo i finansbranschen.

Sju procent uppger att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation och var tredje långtidssjukskriven uppger att de inte har fått en rehabiliteringsplan.

För många i finansbranschen har stressen i arbetsmiljön fått återverkningar på privatlivet. Men undersökningen visar också på ett antal faktorer som skapar bättre arbetsmiljö, till exempel väl fungerande ledarskap.

– Chefen håller i nyckeln till bättre arbetsmiljö. På arbetsplatser där det finns fackliga ombud upplevs arbetsmiljön som bättre av de anställda. Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas, säger Ulrika Boëthius.

Rapporten visar även att:

  • En femtedeluppger att de drabbats av sjukdom under helger och ledigheter som följd av sin arbetssituation.
  • Endast 18 procent av de som blivit sjukskrivna uppger att en arbetsskadeanmälan upprättats.
  • En av tre har inte fått en rehabiliteringsplan när de varit långtidssjukskrivna.

Se en film med Finansförbundets kommentarer av rapportens slutsatser

Finansförbundets rekommendationer

Ta larmsignalerna på allvar: Även om den upplevda stressnivån generellt verkar ha minskat något är den fortfarande alldeles för hög.

Realistiska och påverkbara mål: Medarbetare som anser att deras individuella mål är realistiska och möjliga att nå är i större utsträckning mer nöjda med sin arbetsmiljö. Medarbetare som upplever att deras individuella mål är orealistiska uppger att deras arbetsmiljö är för stressig och att de blir sjuka av sina arbeten.

Chefen måste få tid att vara chef: En god relation mellan chef och medarbetare är en viktig friskfaktor. På arbetsplatser där anställda upplever förtroende för sin chef och där de känner sig sedda och bekräftade av sin chef, är också arbetsmiljön bättre.

Sök samarbete med facket: Finansförbundets undersökning visar att facklig närvaro är en friskfaktor. Anställda på arbetsplatser där det finns fackliga förtroendevalda mår lite bättre på arbetet än de som arbetar på företag där fackliga representanter saknas.

Organisation och social hälsa: Arbetsmiljöverket har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett tydligt regelverk om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas ute på arbetsplatserna. Den utgör ett viktigt steg mot en bättre arbetsmiljö.

Läs mer om Finansförbundets arbete med arbetsmiljö