Två steg bakåt och ett framåt när tempen togs

För andra året i rad genomförde Finansförbundet 2020 Friskbarometern – en temperaturmätare på friskfaktorer i finansbranschen. Även om mycket rört sig åt rätt håll under detta pandemins år så har tryggheten i anställningen minskat, visar undersökningen.

I flera arbetsmiljöundersökningar har Finansförbundet kunnat identifiera sju friskfaktorer för en fungerande arbetsmiljö. För att följa upp Friskbarometern från 2019 genomfördes den på nytt under hösten och över 400 svarade.

Ett oroande tecken är att svaren har gått bakåt. Bland annat på frågorna om förtroendet för närmaste chef och om man vet vad som förväntas för att nå de egna målen.

– Det är inte bra att resultaten backar. Ett skäl, men inte en ursäkt, kan förstås vara pandemin vi lever i. En tredjedel jobbar helt hemifrån och ytterligare två av fem gör det delvis. Det riskerar att försämra kontakten med chefen och göra uppsatta mål otydligare. Då är det viktigt att som chef kliva fram ytterligare, bli synligare, och ta initiativ till en nära dialog med medarbetaren, säger Anna Eurén, sakkunnig ombudsman inom arbetsmiljöfrågor.

Också upplevt inflytande över beslut intar samma trend. Friheten över att påverka hur arbetsuppgifterna utförs har däremot inte förändrats.

– En uppsida av hemarbetet kan förstås vara att friheten på olika sätt ökar, om arbetsgivaren skapar förutsättningar för det. Vi har sett i andra undersökningar att just en ökad flexibilitet är det medlemmarna uppskattar mest med distansarbete, säger Anna.

12till21procent-friskbarometern2020.jpgMest minskar den upplevda tryggheten i den egna anställningen från 2019 till 2020; ökningen bland de som upplever liten eller mycket liten trygghet ökade med 9 procentenheter, från var åttonde till var femte.

Mest positivt konstaterar Anna Eurén att den digitala utvecklingen fört med sig. Andelen som upplever att de system man använder i arbetet är lite eller inte alls användarvänliga har minskat med 10 procent.

minus10procent-friskbarometern2020.jpg

– Många arbetsplatser har säkert tagit sjumilakliv i den digitala utvecklingen under året som gått och det återspeglas säkert i att många upplever system som ännu mer användarvänliga än tidigare. Det är bra – och nödvändigt – för vi vet att system som inte fungerar bra är en källa till stress och därmed försämrad arbetsmiljö.

Åtta av tio angav både 2019 och 2020 att det finns en facklig representant på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att den höga fackliga närvaron på arbetsplatserna i finansbranschen är hög. Det är genom lokal facklig representation som problem i arbetsmiljön kan identifieras och de lokala fackligt förtroendevalda har en utomordentligt viktig roll att spela för friskare arbetsplatser, säger Anna Eurén.