Felicia Fritz och Clara Sjögren Nyberg.

Göteborgsstudenter årets vinnare av Finansförbundets uppsatsstipendium

Årets uppsatsstipendiater Felicia Fritz och Clara Sjögren Nyberg på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet belönas med 25 000 kronor för sin uppsats ”Hybridkontoret – Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskap och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna”.

– Clara och Felicia lyfter genom sin uppsats en för Finansförbundet synnerligen relevant och högaktuell fråga. En fråga som egentligen inte bara påverkar anställda inom finansbranschen utan arbetsmarknaden i stort. Uppsatsen är såväl välskriven som underbyggd med goda teorier och tidigare forskning. Helt klart värdiga vinnare av Finansförbundets uppsatsstipendium, säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet.

När svenska myndigheter i början av mars 2020 både rekommenderade och uppmanade till arbete och högskolestudier på distans mottogs det väldigt olika. Vissa ställde sig betydligt mer positiva till det medan andra upplevde det som en utmaning, vilket också syntes på omgivningen.

– Vi snappade upp rätt mycket från vår omgivning och såg hur nära och kära mådde. Det var en del spridda skurar där vissa tyckte det var jobbigt att arbeta på distans medan andra tyckte det var helt fantastiskt. Helt plötsligt fick de ihop livspusslet, säger Clara Sjögren Nyberg.

Idén och frågeställningarna började ta form och uppsatsskrivandet tog fart. Med välformulerade frågor och nyfikenhet började de titta närmare på hur medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkades av att arbetet övergått helt att bedrivas på distans och om det hade uppstått ett behov av förändrat ledarskap för att bibehålla de anställdas arbetstillfredsställelse och i så fall hur förändringen sett ut.

Lika förutsättningar, olika utfall

– Många saker som vi trodde skulle visa sig ha en påverkan på de anställdas välmående och synen på distansarbete visade sig inte stämma, säger Felicia Fritz.

Två personer hade nästan identiska förutsättningar och ändå skilde det sig åt hur de förhöll sig till distansarbetet, den ena var mer positivt inställd än den andra, fortsätter hon. Det hade inte heller någon betydelse om personen i fråga hade en extrovert personlighet.

– Det vi såg som avgörande för välmående var främst hur deras sociala liv såg ut. De personer som hade sitt huvudsakliga sociala umgänge på kontoret hade det tuffare när hemarbetet blev aktuellt till skillnad mot de personer som hade ett större socialt umgänge utanför kontoret. Nu hade de mer tid över för sin familj och sina vänner, säger Clara Sjögren Nyberg.

Hybridkontoret – Det nya svarta?

Studien genomfördes hösten 2020 där Clara och Felicia genom kvalitativa intervjuer pratade med elva medarbetare och chefer på ett globalt kunskapsintensivt produktionsföretag. Syftet var att få en nyanserad bild av arbetstillfredsställelsen på distans. Den insamlade datan analyserades och jämfördes med tidigare teorier inom valda ämnesområde som sedan ämnat att skildra de förändringar distansarbetet har skapat.

Finansförbundets stipendium

Två gånger per år delar Finansförbundet ut ett pris för bästa studentuppsatsen som är intressanta ur ett fackligt perspektiv och som handlar om aktuella ämnen som berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare.

Alla medlemmar i Finansförbundet kan delta och tävla om prissumman på 25 000 kronor per termin.

 

Juryns motivering

Uppsatsen tar upp ett för Finansförbundet relevant och högaktuellt område: Hur distansarbete på grund av coronapandemin påverkat och fortsätter påverka de anställdas tillfredställelse. Vidare visar uppsatsen hur ledarskapets möjligheter förändrats av distansen och att kommunikationen mellan chef och medarbetare kräver mer tydlighet och bättre planering. Studien visar att ledarskap på distans kräver en kontinuerlig anpassning på individuell nivå för att upprätthålla arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna.

Uppsatsen är välskriven och genomarbetad samt refererar till etablerad forskning inom områdena distansarbete, arbetstillfredsställelse och ledarskap.