Sofia Appelgren.

Världen förändras men hur hänger vi med?

Kultur är mer än vad som sitter i väggarna och mångfald är mer än vilket kön vi identifierar oss med eller vilken etnisk tillhörighet vi känner. Sofia Appelgren utvecklar och ger tips på fungerande inkludering.

Världen och Sverige förändras. Sofia Appelgren, som arbetar med innovativa lösningar på samhällsutmaningar, ger en inblick i det.

Det finns nämligen en rad globala trender som kommer att påverka oss över tid och ställer nya krav på infrastruktur, förändringsbenägenhet och mycket mer, till exempel klimatförändringarna, globaliseringen, åldrandet, urbanisering och inte minst digitalisering och automatisering.

– Samtidigt är människor empatiska, originella, flexibla, spontana, filosoferande, känslomässiga och mycket annat – egenskaper som nog blir minst sagt svåra att automatisera, tror Sofia.

Mångfald är mycket mer än att ”undvika” att fastna i de sju diskrimineringsgrunderna, som hon kallar ”inneboende mångfald”. Mångfald är också kulturell kompetens, förståelse för andra könsperspektiv, global erfarenhet, språkkunskaper och annat. Det kallar hon ”förvärvad mångfald”.

”Jag hör ofta att kulturen sitter i väggarna, men kulturen sitter alltid i oss själva!”

– Chefer med stor förvärvad mångfald visar sig ha större möjligheter att ta tillvara färdigheter hos medarbetare. Det som bygger den förvärvade mångfalden är framför allt de olika erfarenheter man förvärvar genom livet och genom öppna förhållningssätt, säger hon.

Men fungerande inkludering förutsätter också både hög unikhet och hög tillhörighet.

– Organisationer med tvådimensionell – alltså både unikhet och tillhörighet – inkludering har visat sig ha större förutsättningar att värva kunder på befintlig marknad och på nya marknader. Det finns alltså en tydlig affärsmässig nytta att arbeta aktivt med mångfald. Det blir också lättare att attrahera talanger, säger Sofia.

Det är inte helt lätt att separera begreppen. Sofia berättar att det handlar om att både skapa gemenskap och att se till unikheter som är värdefulla.

– Det här är inte helt okomplicerat eftersom det ställer höga krav på ledare och chefer och på de kulturer som råder på en arbetsplats. Trots att de flesta tror på det lyckas många ändå inte göra detta till en del av kulturen.
Det finns också många hinder, som man inte kan bortse från för att lyckas med inkluderingsarbete.

– Känsla av och rädsla för att göra fel, okunskap, gamla vanor och rutiner eller strukturer och annat är ofta några av de hinder som gör att förändringen inte är så lätt att åstadkomma. Jag får ofta höra att kulturen ”sitter i väggarna”, men det gör den aldrig! Kulturen sitter alltid, alltid i oss själva!, säger Sofia.

– Ett värderingsarbete är ett alltid fortgående arbete som tar tid och måste tas över från en generation till nästa. Trots att vi tror att vi är öppna och inkluderande så påverkar personlighet, kulturell kontext och mänskliga behov hur vi i slutändan agerar.

Därför, menar hon, blir både en medvetenhet om hur vi är viktigt, men också en ambition om att skapa gemenskap.

– Gemenskap är en så viktig förutsättning. Vi tenderar att vara mycket mer förstående inför, och toleranta för, människor som vi upplever gemenskap med, avslutar Sofia.

Sofias bästa tips för att lyckas med inkludering:

  • Ta vara på andras bästa erfarenheter
  • Prova helt nya egna idéer
  • Ha högt i tak – var tillåtande

Diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder