Med möjlighet till tydlighet kring komplex framtid

Årets uppsatsstipendiater har tittat närmare på det privata pensionssparandet, en i framtiden allt viktigare – men invecklad – beståndsdel av tryggheten efter arbetslivet. Men vad är det egentligen som påverkar pensionssparandet mest?

Varje år belönar Finansförbundet studentuppsatser för aktuella ämnen som berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare och är intressant ur ett fackligt perspektiv. Under hösten belönades en kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet. Uppsatsen är författad av Frida Person och Sofia Widlund, båda vid Linköpings universitet.

Studentuppsats som sätter ljuset på försämrad pensionsframtid

Pensionsfrågor, och inte minst de kring privat pensionssparande, är högaktuella. Allt fler studier visar hur mycket sämre pensionen kommer att bli för framtida generationer jämfört med både dagens och gårdagens.

– Vi valde att undersöka privat pensionssparande för att vi alla kommer en dag bli pensionärer och vi kände att vi saknade en del kunskap om hur pensionssystemet fungerar. När vi började läsa på om ämnet hittade vi den här kunskapsluckan och att det påverkar oss 90-talister vilket gjorde att det kändes ännu mer relevant och intressant att undersöka. Jag har jobbat på bank i några år där många äldre ofta bekymrar sig över sin låga pension och hur svårt det är att få ihop månades ekonomi med den pension de har, säger Frida Person.

Studien är utformad som en enkät. Lite tur hade de båda som hann distribuera den (fysiska) enkäten innan coronapandemin slog till med kraft. De tror att de fått ett säkrare resultat än de skulle fått med en digital enkät.

I arbetet har de dragit flera intressanta slutsatser.

– Samtliga oberoende variabler – ålder, utbildningsnivå, inkomst, självkontroll och kunskap om det privata pensionssystemet – påverkar privat pensionssparandet när de analyseras separat. Däremot ser vi ingen skillnad beroende på kön, säger Sofia Widlund.

Kunskap är nyckeln till bättre sparande

Den oberoende variabeln kunskap om det svenska pensionssystemet visade sig ha starkast samband till privat pensionssparande. I klartext: det krävs mer information om hur det svenska pensionssystemet fungerar för att fler ska privat pensionsspara. 

– Framtida pensionärer riskerar att få ut lägre allmän pension som andel av sin slutlön jämfört med dagens pensionärer på grund av minskat BNP i Sverige. Personer som är födda på 1980- och 1990-talet riskerar att få ut halva sin inkomst medan dagens pensionärer får ut mer av sin inkomst i allmän pension. På grund av att den allmänna pensionen minskar kan det privata sparandet därför bli viktigare för framtida pensionärer för att få ut en totalt högre pension, säger Frida Person.

Senaste statistiken från år 2015 visar att det endast är 17,3 procent av Sveriges inkomsttagare som har ett privat pensionssparande. Studiens bidrag kan därför vara att uppmärksamma fler individer om vikten av att privat pensionsspara genom att skapa förståelse om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet.

– Olika aktörer kan använda resultatet från studien om de vill utforma mer hjälpsam och lättbegriplig information till Sveriges invånare som kan främja privat pensionssparande. Att fler pensionssparar har stora samhällsekonomiska vinster i form av att färre behöver hjälp i form av exempelvis bostadstillägg och andra bidrag, avslutar Sofia Widlund.

Båda arbetar nu inom IT-sektorn, Sofia som ekonomiassistent och Frida som verksamhetskonsult.