Vid en gemensam virtuell ceremoni undertecknades den gemensamma deklarationen.

Sociala dialogen – viktig samverkan för samhällsviktig sektor

De sociala parterna i den europeiska banksektorn, där Finansförbundet ingår på den fackliga sidan, undertecknade i maj en deklaration om ansvarsfulla finansiella förhållningssätt. Bland annat ska det främja en sund arbetsmiljö för bankanställda och samtidigt stärka konsumentskyddet – en viktig gemensam signal från parterna i finanssektorn.

Vid en ceremoni online den 7 maj undertecknade parterna i den EU-gemensamma Sociala dialogen en gemensam deklaration – ett gemensamt uttalande – om ansvarsfull försäljning av finansiella produkter. Genom den sociala dialogen får arbetsmarknadens parter – alltså fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – möjlighet att förhandla om arbetsmarknadsrelaterade frågor. Finansförbundet är medlemmar i UNI Europa Finance som representerar förbundet i den sociala dialogen på EU-nivå.

De som har skrivit under det gemensamma uttalandet är olika parter på EU-nivå: UNI Europa Finance, som representerar arbetstagarna, och tre arbetsgivarorganisationer inom bank- och finanssektorn. Organisationerna representerar arbetstagare och arbetsgivare internationellt inom EU – en självklart viktig politisk arena som på ett avgörande sätt påverkar även medlemmarna i Finansförbundet, inte minst genom lagar och regler som styr arbetsplatser i Sverige som ofta har sitt ursprung på EU-nivå.

Den ibland ansvarslösa försäljningen av finansiella produkter av banker som har för avsikt att överskrida sina prestationsmål till varje pris har bidragit som en av orsakerna till den globala finansiella krisen 2008. Uttalandet är därför ett viktigt steg mot att säkerställa tillförlitliga och hållbara finansiella tjänster i banksektorn och i förlängningen ett viktigt steg mot ökat förtroende för sektorn.

– Denna gemensamma förklaring signalerar vikten av att de europeiska bankarbetsgivarna arbetar tillsammans med fackföreningarna i social dialog för att säkerställa en sund arbetsmiljö för de som arbetar inom finanssektorn, öka synligheten av den avgörande roll de spelar och stärka allmänhetens förtroende, sa Michael Budolfsen, ordförande för UNI Europe Finance.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius deltog vid underteckandent och har också suttit med i den arbetsgrupp som UNI Europe Finance tillsatt som förhandlat med arbetsgivarsidan.

Den sociala dialogen betraktas som avgörande för att forma den förändring och utveckling som banksektorn står inför för att kunna bibehålla sin roll som tillhandahållare av finansiella tjänster. Parterna förväntas samarbeta för att främja arbetet inom flera områden, bland annat regelefterlevnad, kompetensutveckling, antällningsvillkor och integritet i arbetslivet.

Uttalandet har titeln "Sysselsättningsaspekter av att tillhandahålla finansiella tjänster inklusive vägledning" och undertecknades av UNI Europe Finance for workers samt arbetsgivarorganisationerna Banking Committee for European Social Affairs of the European Banking Federation (EBF BCESA), European Saving and Retail Banking Group (ESBG) och European Association of Cooperative Banks (EACB).