Populära Mångfaldsdagen lockade - som vanligt

Den 19 november 2019 genomfördes finansbranschens stora mångfaldsdag. Det var tredje gången som Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén anordnade en heldag med seminarier. Intresset för evenemanget var som vanligt stort.

Omkring 100 personer deltog under dagen, bland annat chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR, fackliga förtroendevalda och andra intresserade i finansbranschen. Bland annat delades priser ut, men dagen samlade också flera föreläsningar på mångfaldstemat.

Här några röster från dagen om vikten av fungerande mångfald på arbetsmarknaden, i finansbranschen - och vikten av att prata mångfald!

olika-röst-2020-1.jpgKristina Wirf, Danske Bank

Hur har dagen varit?
– Dagen har varit fantastiskt bra – inspirationsrik och lärorik, inte minst.

Varför är arbete med mångfald och jämställdhet viktigt?
– För mig är det en självklarhet att alla människor är lika mycket värda, men det är inte en självklarhet för alla. Dessutom tyder allt på att företag som är jämställda, till exempel har jämställda ledningsgrupper, och som arbetar aktivt med jämställdhet också levererar bättre resultat.

Vad betyder ett fungerande arbete med mångfald för de anställda?
– Ett väl fungerande jämställdhetsarbete, inte bara avseende kön utan också mångfald inom etnicitet, funktionsvariationer med mera, betyder att man tillsammans med kollegor växer och utvecklas. Det tror jag finansbranschen kan göra ännu bättre. Det skulle säkert berika individ, företag och samhälle om vi inkluderar fler.

olika-röst-2020-2.jpgTomas Björklund, Nordea

Vad tar du med dig från dagen?
– Mångfald och inkludering är viktigt och fortsätter att bli ännu viktigare. Finansbranschens kunder representerar alla religioner, etniciteter, sexuell läggning och så vidare. Branschen i sig är inte alltid lika mångfacetterad som dess kunder. Det kan bli bättre.

Hur ska man arbeta med mångfald och jämställdhet vidare för bästa resultat?
– Väldigt brett – och hela tiden! Arbetet med mångfald får inte stanna vid enskilda engagemang eller åtaganden utan bli en del av en aktiv lärandekultur på företagen, bland annat genom levande exempel.

Vad är det viktigaste man kan göra som individ?
– Det viktigaste är att ta ställning och att ställa upp för varandra!

olika-röst-2020-3.jpgMarie Järvås, Handelsbanken

Vad har varit bäst idag?
– Bäst har mixen av olika föreläsare varit, med flera olika teman. Men också att dagen varje år förändras till något ännu bättre.

Hur tycker du att arbetet med mångfald i branschen går?
– Jag kan ibland tycka att man inom politiken och branschen slår sig väl mycket på bröstet över gott jämställdhetsarbete. Det kan faktiskt hämma fortsatt förbättring och leder i värsta fall att jämställdheten faller tillbaka.

Vad betyder ett bra mångfaldshetsarbete för arbetsplatsen?
– Det betyder allt! Ur ett framtidsperspektiv handlar det om att attrahera och behålla bra medarbetare. Idag ställer framför allt unga, på väg in i branschen, relevanta frågor om, och krav på, mångfald. Har man inte med sig det blir man mossig – det blir en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare.

olika-röst-2020-4.JPGJan Starck, Handelsbanken

Vad kännetecknar ett fungerande mångfaldsarbete?
– Det är mycket viktigt att arbetet med mångfald och inkludering genomsyrar hela verksamheten och är en del av det dagliga arbetet. Att få till ett bra mångfaldsarbete bygger på att vi är nyfikna och genuint intresserade av att aktivt inkludera varandra.

Varför är mångfald viktigt för alla anställda i finansbranschen?
– Genom en stor mångfald blir vi mer kreativa och får större möjligheter att lära oss av varandra, våra olika bakgrunder och erfarenheter. Det gynnar både vår arbetsmiljö och våra möjligheter till utveckling som individer.

På vilket sätt är mångfald en viktig fråga för affären och företaget?
– Genom att ta tillvara på och främja stor mångfald skapas möjligheter att utveckla verksamheten och förstå och möta våra kunders olika behov. Ett aktivt arbete med mångfald i hela branschen är också viktigt för att vi ska attrahera nya kollegor och behålla våra nuvarande.


Mångfaldsdagen arrangeras av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations, BAO, och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté. Kommitténs syfte är att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna och övriga företag i branschen. Kommittén har varit verksam sedan 1986 och det partsgemensamma samarbetet är unikt på svensk arbetsmarknad.