Astrid Ernstsson, student vid Linnéuniversitetet och en av tre prisade uppsatsstipendiater för en uppsats om generationsskillnader på arbetplatser.

Kommunikation central skillnad mellan yngre och äldre

När yngre möter äldre generationer på arbetsplatsen uppstår stora nyttor, men också utmaningar. Det konstaterar tre studenter som prisats för sin uppsats där de undersökt samspelet i grupper inom två branscher.

Astrid Ernstsson, Oliver Johansson och Simon Rissler från Linnéuniversitetet har prisats för sin uppsats ”Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp?”. Uppsatsen handlar om att befinna sig i en arbetsgrupp med flera generationer representerade.

Utmärkelsen förärades dem vid Mångfaldsdagen i november.

– Unga kommer in på arbetsmarknaden med andra krav än tidigare generationer och det kan uppstå krockar dem emellan, sammanfattar Astrid Ernstsson, av av uppsatsförfattarna.

Författarna har tittat specifikt på de fyra ”generationer” som just nu befinner sig i arbetslivet. Generationerna spänner från 40-talets mitt till de födda på 90-talets slut, och analysen utgår från generationernas olika karaktäristika.

– Forskningen visar att det blivit allt viktigare att kunna balansera sitt arbetsliv och sitt privatliv. Yngre generationer tenderar att värdera möjligheten att lämna ett avtryck på sitt arbete högre än tidigare. I det perspektivet blir ett uttalat jämställdhetstänk och hållbarhetstänk allt viktigare hos en arbetsgivare, inte minst för unga på arbetsmarknaden, säger Astrid Ernstsson.

Valde traditionella branscher

Metoden har bestått av intervjuer med en grupp på Nordea och en grupp på Electrolux.Företagen valdes dels för att båda branscherna uppfattas som traditionella och gärna vill locka yngre, dels för att författarna visste att företagen arbetade med mångfaldsfrågorna aktivt.

Generationerna tenderar att värdera olika saker i arbetslivet olika. Medan äldre tycks ha starkare tendenser för arbetsnarkomani tycks yngre värdera trivsel på jobbet. Och så vidare.

De tre författarna tittade på frågeställningarna utifrån samspel inom grupperna, möjliga konflikter och grupputveckling. Bland slutsatserna fann de att mer än bara vilken generation man tillhör spelar roll.

– Inte bara vilken generation man tillhör är viktigt, även vilket stadium i livet men befinner sig. Den största skillnaden som påverkar är dock hur kommunikationen ser ut: yngre undviker hellre personlig kontakt, vilket äldre tenderar att föredra.

Ett problem som kan uppstå är då att relationen med till exempel en kund kan påverkas om generationsmatchningen inte är perfekt, sa Astrid.
Så vilka är de främsta nyttorna med flera representerade generationer i en grupp?

– Att ha alla generationer representerade ger fler nyttor totalt sett, till exempel genom att olika generationers förmågor kan tillvaratas. En annan faktor är lojaliteten till företaget, som tenderar att vara högre bland äldre. Yngres större benägenhet att byta jobb om jobbet inte passar dem skapar å sin sida sämre kontinuitet, en viktig aspekt, menar Astrid.