Finansanställda stannade kvar på kontoren när pandemin bröt ut

En majoritet av de finansanställda stannade kvar på kontoren när pandemin bröt ut. En ny undersökning från Finansförbundet visar på tydliga skillnader i upplevd stress mellan de grupper som arbetat heltid hemifrån och på kontoret under pandemin.

När pandemin bröt ut stängde stora delar av näringslivet igen kontoren och lät de anställda jobba hemifrån istället. Men inte i finansbranschen. Av säkerhetsskäl behölls en stor del av verksamheten kvar på kontoren. Bara var tredje finansanställd har arbetat hemifrån på heltid sedan i mars.

Bland de som arbetat kvar på kontoren anser en majoritet att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Men 25 procent anser inte att åtgärderna är tillräckliga. Kritiken handlar främst om att de fysiska kontakterna med kunderna inte begränsats i tillräcklig utsträckning, viss trängsel i allmänna utrymmen samt att många efterlyser mer flexibla arbetstider så de slipper trängas i rusningstrafiken. Bara var tredje uppger att de fått frågan om de tillhör en riskgrupp.

– Folkhälsomyndighetens rekommendation är att så många som möjligt arbetar hemifrån. Är det inte möjligt har arbetsgivarna ett stort ansvar att, så långt det går, smittskyddsäkra arbetsplatserna. Vår undersökning visar att långt ifrån alla arbetsgivare har gjort detta, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Tre av fyra upplever att de kunnat jobba mycket mer effektivt när de arbetat hemifrån samtidigt som deras livspussel har blivit lättare att få ihop. Däremot är det många som distansarbetar med dåliga skrivbord, stolar och belysning. 37 procent upplever att deras ergonomiska förutsättningar är dåliga eller mycket dåliga.

De som jobbat på sitt ordinarie kontor uppger i högre utsträckning att de tycker jobbet är för stressigt (59 procent) än de som arbetat hemifrån (41 procent). Undersökningen visar också att den bästa arbetsmiljön verkar uppnås när de anställda får möjlighet att variera sin arbetsplats (se faktaruta). 90 procent önskar fortsätta distansarbeta även efter pandemin. 2,5 dagar per vecka är det vanligaste önskemålet.

– Det finns en stark önskan bland medlemmarna att få möjlighet att jobba hemifrån ibland. Men resultaten visar också på tydliga risker i den fysiska arbetsmiljön. Här har arbetsgivaren ansvaret att säkerställa att alla som arbetar hemifrån har rätt verktyg för detta. Annars riskerar vi att få se ett stort antal kostsamma arbetsskador på längre sikt, säger Ulrika Boëthius.

Undersökningen i korthet

  • 57 procent av de finansanställda har haft kontoret som sin huvudsakliga arbetsplats även under pandemin. 35 procent har arbetat hemifrån.
  • Endast 33 procent av de anställda har fått frågan om de tillhör en riskgrupp.
  • Nästan hälften av de som jobbat på kontor hade velat jobba hemifrån mer.
  • Bara 43 procent av arbetsmiljöombuden/skyddsombuden uppger att arbetsgivaren gjort en riskbedömning av pandemins konsekvenser för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • 87 procent av de som distansarbetat tycker att de haft bra förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna hemifrån.
  • Mindre stress, mer effektivitet, mer tid för familjen, färre resor och ökad flexibilitet är de vanligaste upplevda fördelarna med att jobba hemifrån.
  • 37 procent upplever att de ergonomiska förutsättningarna (stol, bord, belysning mm) inte är tillräckligt bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.
  • 90 procent av de som distansarbetat säger att de vill fortsätta med det även efter pandemin. 2,5 dagar per vecka är det vanligaste önskemålet.
  • De som arbetat hemifrån upplever sig mindre stressade (41 procent) jämfört med de som arbetat på kontor (59 procent).
  • 82 procent av de som delat sin arbetsplats mellan kontoret och hemmet anser att de har en god arbetsmiljö. Motsvarande siffra för de som arbetat på kontor är 69 procent och 77 procent för de som arbetat hemifrån på heltid.

Om undersökningen

Finansförbundets arbetsmiljöundersökning genomfördes under två veckor i slutet av september och början av oktober. Undersökningen skickades ut till drygt 12 000 medlemmar som utgör ett representativt urval. 3 200 har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent.