Coronaviruset - frågor och svar

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart de flesta arbetsplatserna. Här hittar du svar på vanliga arbetsrelaterade frågor kring corona. Finansförbundet uppmanar alla att följa ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Sidan uppdateras löpande.

Vanliga frågor och svar:

Arbetsgivarens ansvar:

Vilka krav finns på arbetsgivaren och vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa att jag som anställd inte utsätts för smittan i mitt arbete?

Enligt reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ffa 8-10 §§ och AFS 2018:4 om smittrisker) är arbetsgivaren skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Arbetsgivaren ska också omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet.

Här ingår att arbetsgivaren måste

  1. utreda smittrisken,
  2. bedöma risken den utgör för arbetstagarna,
  3. åtgärda riskerna/vidta skyddsåtgärder och
  4. informera medarbetarna och förse dem med eventuell skyddsutrustning om så behövs.

Riskbedömningen ska göras i samverkan med arbetsmiljöombud/skyddsombud om sådant finns.

Arbetstidsförkortningar och varsel:

Vad innebär korttidsarbete (även kallat korttidspermittering)?

Korttidsarbete ett statligt subventionerat krisstöd för företag som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Stödet är avsett att hjälpa företag att klara de utmaningar som följer av coronakrisen.

För medarbetare som omfattas av korttidsarbete innebär det att arbetstiden, under en viss period, är kortare än den ordinarie arbetstiden. Medarbetaren blir arbetsbefriad 20, 40 eller 60 % av arbetstiden och går ner 4, 6 respektive 7,5 % i lön.

Om ett företag har kollektivavtal behöver det träffas speciella kollektivavtal om korttidsarbete för att det ska vara möjligt att införa. För företag som saknar kollektivavtal krävs det att 70 % av alla medarbetare på arbetsstället tecknar individuella överenskommelser.

Har arbetsgivaren pratat med dig om korttidsarbete? Vänd dig till din lokala klubb eller till vår fackliga rådgivning på 08-614 03 00.

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidsarbete innebär:

Min arbetsgivare pratar om varsel, vad gör jag?

Vi är i en extraordinär situation men regler i våra lagar och kollektivavtal gäller. En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa dessa regler och berörda fackliga organisationer ska vara med i processen. Om din arbetsgivare pratar om varsel och arbetsbrist – kontakta klubben eller kansliets fackliga rådgivning.

Där Finansförbundet har kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att informera och förhandla med förbundet innan beslut. Om arbetsgivaren helt saknar kollektivavtal är den ändå skyldig att förhandla med Finansförbundet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist för förbundets medlemmar. 

Min arbetsgivare vill ändra i arbetsschemat med kort varsel med hänsyn till coronaviruset, vad gäller?

I första hand bör man undersöka möjligheterna att komma överens med arbetsgivaren om ändringar i schemat, så att båda parter blir nöjda. Om arbetsgivaren ensidigt vill ändra i befintligt schema måste de följa regler som finns i arbetstidslagen eller kollektivavtalet. Om ändringarna däremot sker med kort varsel och grundar sig i plötsliga och oförutsedda händelser, kan arbetsgivaren beordra övertid och du ersätts då med övertidsersättning.

Hemarbete

Kontrollera med din arbetsgivare vilka förhållningsregler som gäller på just din arbetsplats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som har minsta symptom på infektion att stanna hemma. För dig som vill ha tips på hur du förbättrar din fysiska och psykiska arbetsmiljö hemma, har vi samlat våra bästa tips på en separat sida.

Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans? 

Din arbetsgivare är ansvarig för att du är trygg och säker på jobbet. Om du tillhör en riskgrupp bör det tas in i bedömningen kring din arbetssituation, framför allt om du arbetar i en roll där du möter kunder. Börja med att ta upp saken med din arbetsgivare eller hör av dig till din klubb eller kansliets fackliga rådgivning om du känner dig osäker.

Har jag rätt att jobba hemma om jag är orolig för att bli smittad?

Nej, du har inte automatiskt rätt att jobba hemma. Däremot går Folkhälsomyndigheten nu ut med rekommendationen att alla som har möjlighet att arbeta hemma ska göra det. 

Om din arbetsgivare anser att du inte kan jobba hemma men du är så pass orolig att du ändå vill stanna hemma, kan du inte automatiskt göra det, utan behöver prata med din chef. Att stanna hemma utan tillåtelse kan anses som arbetsvägran och kan få uppsägning som konsekvens.

Mina arbetsuppgifter gör att jag inte kan arbeta hemifrån. Men eftersom en person i min närhet har smittats av coronaviruset vill min arbetsgivare att jag håller mig hemma. Vad behöver jag veta?

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma. Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera om att du står tillgänglig för arbete och därför ska ha lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Vad gäller ifall arbetsgivaren säger åt i övrigt frisk personal att hålla sig hemma.

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera  om att du står tillgänglig för arbete och därför ska erhålla lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Resor:

Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag stannar hemma efter en utlandsresa? Vilken ersättning har jag rätt till?

Om du blir ombedd att stanna hemma efter en utlandsresa så ska lön utgå i de fall du har stått till förfogande att utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Då det är arbetsgivaren som nekar arbetstagaren tillträde till arbetsplatsen så är det arbetsgivaren som anses vållande till att arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete. Inte heller är det aktuellt med sjuklön eller karensavdrag.

Men om du skulle vara sjuk och sjukanmäler dig själv så ska sjuklön utgå enligt lag och kollektivavtal. Om du som arbetstagare inte är sjuk, men läkaren bedömer att du inte får arbeta så kan det i stället bli aktuellt med smittbärarpenning. I dessa frågor beslutar Försäkringskassan.

Semester:

Just nu pågår semesterplanering på många arbetsplatser. Alla har rätt, så länge inte annat avtalats, till en sammanhängande ledighet av fyra veckor under perioden juni till augusti. Däremot har du inte rätt att fritt bestämma när under perioden ledigheten infaller. Du ska alltid få önska när du vill ha din semester, men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer. Läs mer om dina semesterrättigheter här.

Kan min semester påverkas av coronaviruset på något sett?
Ja, den kan påverkas utifrån bemanningsbehovet. Enligt BAO-avtalet bör semesterplaneringen vara godkänd senast den 15 april och redan påbörjad semester får inte avbrytas utan godkännande från den anställde. Finansförbundet har fått signaler om att en del banker kommer att ha svårt att hinna med semesterplaneringen till den 15 april på grund av rådande omständigheter. 

Har arbetsgivaren rätt att skjuta upp semester vid krisläge?

Arbetsgivaren har rätt att skjuta på redan beviljad semester om det finns tungt vägande skäl. Om arbetsgivaren vill skjuta upp redan beviljad semester på grund av coronaviruset, kontakta din klubb eller facklig rådgivningen.

Övriga frågor:

Vad gäller för karensdag, sjukpenning och läkarintyg?

Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell information om vilka regler som gäller med sjuk- och smittbärarpenning, karensdag och läkarintyg med mera med anledning av coronaviruset. Informationen uppdateras fortlöpande.

Vad händer med Finansförbundets kurser och aktiviteter?

För att bidra till att reducera smittspridning av coronaviruset har Finansförbundet beslutat att ställa in förbundets centrala medlems- och kursaktiviteter under mars och april månad. Vi fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information om vad som gäller för aktiviteter i maj och juni.

Har du frågor kring kurser eller medlemsaktiviteter, kontakta kursadministrationen.

 

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.