Uppsalastudenterna Sofia Lundgren och Oscar Boström har tilldelats Finansförbundets uppsatsstipendium våren 2019. I mitten förbundsordförande Ulrika Boëthius.

Studentuppsats belyser bankers internkommunikation kring hållbarhet

Varje år tilldelar Finansförbundet stipendium till studenter för uppsatser som behandlar frågor av intresse för förbundet. Vårens stipendiater har undersökt hur två banker arbetar med intern kommunikation kring hållbarhet – och konstaterat vilka utmaningar hållbarhetskommunikationen möter.

Sofia Lundgren och Oscar Boström har båda studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. I sin kandidatuppsats har de undersökt hur en större aktieägd och en mindre kundägd bank kommunicerar internt kring hållbarhetsfrågor. I juryns motivering framgår att perspektivet med medarbetarnas involvering i arbetet bidrar med hög aktualitet och relevans men är ofta bortglömt.

– Hållbarhet är ett väldigt aktuellt ämne i alla avseenden och internkommunikationsperspektivet är intressant eftersom det är så komplext men samtidigt en vital del i en fungerande organisation, säger Sofia Lundgren.

Utgångspunkten för studien var att se hur ett fungerande arbete med kommunikation kring hållbarhet kunde öka företagsvärden och i förlängningen innebära en konkurrensfördel. Författarna har genomlyst kommunikationskedjan internt genom intervjuer med kommunikationsspecialister, chefer och kundrådgivare.

– Rådgivarna är de som träffar kunder och därmed måste kunna kommunicera hållbarhetsarbetet. I och med bankernas strukturella skillnader trodde vi att de skulle skilja sig mer åt. Det mesta ändå likartat mellan bankerna, förklarar Oscar Boström.

En av de viktigaste slutsatserna är att det är en utmaning att nå fram internt i ”bruset” av information. En annan att samtidigt lyckas fånga upp frågor ute i organisationerna.

– Vi såg att det bland annat uttrycktes att det måste finnas naturliga kommunikationsvägar inåt i verksamheten och vi såg vikten av involvering för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, säger han.

Det är inte bara formella strukturer som påverkar kommunikationsflödet, konstaterar författarna.

– Enskildas intresse spelar också en roll. Större intresse för frågorna skapar bättre förutsättningar att ta del av information. Trots att kontaktvägarna är många fler i den större banken såg vi små skillnader i hur rådgivarna tog emot informationen, säger Sofia Lundgren.

Stipendiaterna delar på stipendiet om 25 000 kronor. Sedan studierna avslutades arbetar de båda nu som kundrådgivare, en i en större aktieägd bank; en i en mindre kundägd.

Läs mer om Finansförbundets uppsatsstipendier.