Så mycket ökade lönerna i finansbranschen 2019

Nu har Finansförbundet och Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) sammanställt den gemensamma lönestatistiken för 2019. Statistiken visar att löneutvecklingen i branschen varit god – men att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper och befattningar.

Finansbranschen har stor lönespridning mellan olika yrkesgrupper. Dessutom byter många anställda arbetsuppgifter och gör karriär under året, vilket ofta ger en bättre löneutveckling. Rensar man lönestatistiken för sådana förändringar och enbart granskar de individer med samma arbetsuppgifter och samma arbetsgivare som året innan, har den genomsnittliga löneökningstakten varit 3,5 procent för både män och kvinnor.

– Statistiken visar att det lönar sig att byta arbetsuppgifter och arbetsgivare. Vi önskar förstås att arbetsgivarna skulle göra mer för att behålla sina kompetenta medarbetare och värdera deras arbete högre, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Den genomsnittliga löneutvecklingen i finansbranschen under 2019 var 4,4 procent. Män hade en något bättre löneutveckling (4,4 procent) jämfört med kvinnor (4,3 procent). Dessa siffror visar löneutvecklingen för personer som varit anställda i företag anslutna till Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO), både 2018 och 2019 (identiska individer). I siffran ingår alla förändringar av lön som skett under året, inte bara den årliga lönerevisionen.

– Finansbranschen har haft en god löneutveckling även under 2019. Men vi ser att löneökningarna fördelats ojämnt mellan olika grupper. Och tyvärr också mellan män och kvinnor, säger Ulrika Boëthius.

Ulrika Boëthius är framför allt bekymrad över att kvinnor återigen får lägre löneökningar än män. Finansförbundet och BAO är sedan länge överens om att minska lönegapet mellan män och kvinnors löner. Då måste de finansanställda kvinnornas löner öka mer än männens.

– När lönestatistiken visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskar utan tvärtom ökar är det tyvärr ett kvitto på att arbetsgivarna inte levt upp till det som vi kommit överens om. Jag förväntar mig en förklaring från arbetsgivarna varför det blivit så här, säger Ulrika Boëthius.

Lönestatistiken per BESTA-kod (befattningsgrupp) väntas färdigställas till omkring den 17 december. Då kan du som medlem själv logga in på finansforbundet.se och se lönestatistik för just din BESTA-kod.

För anställda som omfattas av Finansförbundets avtal med Svensk Handel (Forex och X-change) genomförs avtalsförhandlingar under våren 2020.

Nya minimilöner och övertidsgräns

I samband med att lönestatistiken sammanställts har även nya minimilöner och övertidsgränsen räknats om. Dessa är indexreglerade och styrs utifrån hur medianlönen i branschen utvecklas.

2019 års medianlön är 43 700 kronor, vilket innebär att 2020 års minimilöner höjs till 20 600 kronor (+700 kronor) för den som fyllt 18 år, och 22 900 kronor (+900 kronor) för den som fyllt 21 år.

Den nya övertidsgränsen, som gäller från 1 januari 2020, är 69 500 kronor. (för alla som tjänar upp till 69 500 kronor ska övertidsersättning betalas vid beordrad övertid)

Avtalsenlig** uppräkning av minimilöner, övertidsgränser och beredskapsersättning

Nya minimilöner (från och med 2020-01-01)
20 600 kronor (18 år)
22 900 kronor (21 år)

Ny medianlön (2019)
43 700 kronor

Ny övertidsgräns (från och med 2020-01-01)
69 500 kronor

Beredskapsersättning* (från och med 2020-01-01)
Kvalificerad: 91,05 kronor
Enkel: 45,50 kronor

* Utgår från prisbasbeloppet. För 2020 är detta 47 300 kronor.
** För anställd på BAO-avtalet