Rehabilitering som väg tillbaka i arbete

Om du har varit sjukskriven har du rätt till stöd för att kunna börja arbeta igen. Din arbetsgivare ska se till att de åtgärder vidtas som behövs för att du ska få en effektiv rehabilitering.

Viktigast för en väl fungerande arbetsmiljö är det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Vid långvarig sjukdom eller skada kan rehabilitering bli aktuellt.

Vad innebär rehabilitering?

Rehabilitering innebär olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga för att kunna återgå i arbete.

Vems är ansvaret för rehabilitering?

Arbetsmiljölagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det är Arbetsmiljölagen och Föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering som beskriver arbetsgivarens skyldigheter kring organisation, arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren är skyldig att ha de rutiner som behövs för arbetsanpassning och rehabilitering.

Det är din arbetsgivare som ska se till att rehabiliteringen kommer igång och som ansvarar för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras på eller i anslutning till din arbetsplats, till exempel anpassningar, hjälpmedel, ändrade arbetsuppgifter eller arbetstider, omplacering, arbetsträning eller utbildning. Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram en rehabiliteringsplan.

Som arbetstagare är det din skyldighet att underlätta rehabiliteringen, till exempel genom att lämna uppgifter. Du är också skyldig att aktivt delta i din rehabilitering.

Vad är rehabiliteringskedjan?

Rehabiliteringskedjan beskriver hur rehabiliteringen ska gå till och innehåller fyra olika steg under första året där Försäkringskassan prövar dina möjligheter för din arbetsförmåga att tillvaratas.

Läs mer om rehabilitering och rehabiliteringskedjan här.

Tips: Via Försäkringskassan kan du ansöka om och bli berättigad till rehabiliteringsersättning eller högriskskydd vid återkommande korttidsfrånvaro. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Behöver du stöd så kan du vända dig till din förtroendevalda på arbetsplatsen eller till Finansförbundets rådgivning.