Ojämställd föräldraledighet visar nya statistiken

Inom finansbranschen är 53 procent kvinnor och 47 procent män. Ändå utgör män bara 28,8 procent av de föräldralediga i branschen. Det framgår av jämställdhetsstatistiken för 2018.

Finansförbundet tar varje år fram jämställdhetsstatistik tillsammans med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, i Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén. Syftet är att ge en samlad bild över kvinnor och män inom bank- och finansbranschen ur statistisk synvinkel.

 Statistiken är ett bra underlag för jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna. Vår förhoppning är att klubbar och arbetsgivare jämför siffrorna för det egna företaget med branschen, och diskuterar vad de kan göra för att förbättra utvecklingen, säger Kristina Heyman, ombudsman med ansvar för jämställdhetsfrågor i Finansförbundet.

"Positivt att andelen föräldralediga män ökar"

Statistiken för föräldraledighet, där också vård av barn räknas med, bygger på hur uttaget av ledighet ser ut en specifik dag på året, nämligen den sista arbetsdagen i september. Det speglar därför inte de variationer i uttag som sker under ett år.

– Det är en ögonblicksbild av hur det ser ut just den här arbetsdagen. Men eftersom samma dag alltid mäts varje år, så gör det att man kan jämföra utvecklingen över tid, säger Kristina Heyman.

Från år 2005 har männens andel av föräldraledigheten ökar med nästan 14 procentenheter.

– Det är positivt att andelen män som är föräldralediga ökar för varje år. Men det är fortfarande så att det kommer dröja till 2034 innan männens föräldraledighet ligger i linje med andelen män i branschen.

Jämförelser av lön och deltidsarbete

Jämställdhetsstatistiken visar också att kvinnors lön uppgår till 95 procent av männens mätt på medianlön för heltidsanställda. Man kan även konstatera att medellönen i ett kvinnodominerat yrke tenderar att vara lägre, medan den tvärtom stiger ju större andel män som finns i yrket.

När det gäller att arbeta deltid var 82 procent av de deltidsarbetande 2018 kvinnor och 18 procent män. Kristina Heyman tycker att det är viktigt att tänka på att deltidsarbete inte bara påverkar lönen nu, utan även storleken på den framtida pensionen.

– Diskutera om er arbetsplats ger möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv, så att inte medarbetare känner sig tvingade att gå ner i arbetstid för att få livet att gå ihop.

Arbetsgivaren skyldig att underlätta

Både diskrimineringslagen och kollektivavtalet ger arbetsgivaren skyldighet att underlätta för arbetstagare att förena familj och karriär. Även om affärsverksamhetens behov är utgångspunkt för arbetstidens förläggning, säger kollektivavtalet att ”Eget inflytande över arbetstiden är en viktig arbetsmiljöfaktor som har betydelse för verksamhetens bedrivande. Det är därför viktigt att chefen tar hänsyn till medarbetarens behov och intressen.”

– Att inte lägga möten på udda tider, och att medarbetare har möjlighet att påverka sina arbetstider, är exempel på stödjande faktorer, säger Kristina Heyman.

Andelen deltidsarbetande i förhållande till totala antalet anställda är idag cirka 11 procent.

Som medlem kan du logga in och ta del av hela statistiken här.