På midsommarafton röstades en ny ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet fram i Genéve. Foto: Ituc

Ny konvention mot våld och trakasserier

På midsommarafton antog ILO:s högsta organ – den internationella arbetskonferensen – en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet. Detta är en stor seger för den globala fackföreningsrörelsen, som arbetat för konventionen under flera års tid.

Konventionen innebär en ny internationell rättighet om ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. Många länder saknar i dag en nationell heltäckande lagstiftning på detta område och internationellt finns det ingenting i närheten.

Frågan om att motverka trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet är prioriterad även på EU-nivå. Under den sociala dialogen senaste möte för banksektorn höll Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius en dragning om förekomsten av trakasserier i finansbranschen. Den sociala dialogens intention är att dela kunskaper och erfarenheter mellan länderna inom EU för att inspirera och hjälpa varandra.

– Sverige har kommit långt i arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier och all lagstiftning finns på plats. Nu handlar det om att öka medvetandet om vad trakasserier och sexuella trakasserier innebär och att stödja fler att ta steget och anmäla. Finansförbundet arbetar kontinuerligt med frågan, bland annat genom utbildningsinsatser, säger Ulrika Boëthius.


 

Fakta/ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO är ett trepartsorgan med 187 länder, där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regeringar är representerade. Internationella arbetskonferensen är ILO:s beslutande organ och sammanträder varje år.

Fakta/Så blir konventionen ett användbart verktyg

Antagandet av en ILO-konvention är ett viktigt första steg och innebär att fackföreningar, arbetsgivare och regeringar har kommit överens om att konventionen behövs och att det är möjligt att lagstifta eller sluta avtal om innehållet. Men arbetet slutar inte där. För att konventionen ska bli användbar bör det sedan följas av att medlemsländerna ratificerar konventionen. Det innebär att länder förbinder sig att tillämpa konventionen i nationell lag. Klagomål kan då göras mot länder för eventuella överträdelser, vilket därmed innebär ett kraftfullt instrument för att få länder att följa konventionen.

Fakta/Sociala dialogen

Den sociala dialogen är en viktig påverkanskanal för både fack och arbetsgivare och ger parterna möjlighet att påverka beslutsprocesser och förhandla fram avtal på EU-nivå.  Den sociala dialogen är systemet för förhandlingar och samråd, dels mellan arbetsmarknadens parter, dels mellan parterna och EU:s institutioner.