Bättre möjlighet för chefers ledarskap ger bättre arbetsmiljö

Sex av tio finansanställda uppger att deras arbetsmiljö är för stressig och varannan att det ger negativa återverkningar på privatlivet. Det visar en ny rapport från Finansförbundet. Nyckeln till en bättre arbetsmiljö är bland annat att cheferna ges förutsättningar att vara bra ledare.

Färre anställda som ska göra mer och krav på produktivitetstillväxt är två förklaringar till ett stressigare klimat i finansbranschen. Sju procent uppger att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation och var tredje långtidssjukskriven uppger att de inte har fått en rehabiliteringsplan.

– Det är inte alls bra. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ta fram en rehabiliteringsplan. Att många arbetsgivare brister på området, men också att arbetsskadeanmälningar inte görs i tillräcklig utsträckning, är något vi tar på stort allvar, säger Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius.

Undersökningen visar att när medarbetarna upplever att de har möjlighet att påverka sina mål minskar den upplevda stressen. På samma sätt framgår att chefer som skapar förtroende hos medarbetarna på köpet får mindre ohälsa på arbetsplatsen – och att fackets närvaro spelar roll.

– Chefen håller i nyckeln till bättre arbetsmiljö. På arbetsplatser där det finns fackliga ombud upplevs arbetsmiljön som bättre av de anställda. Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas, säger Ulrika Boëthius.

Fyra friskfaktorer för en bättre arbetsmiljö:

1. Balansen: Arbetsbelastningen och bemanningen måste komma i bättre balans så att arbetet inte går ut över de anställdas välmående.

2. Målen: Vägen till ett mindre stressigt arbetsklimat går via att vara med och påverka individuella mål och att målen upplevs som rimliga och möjliga att nå.

3. Chefen: Chefer måste ges tillräckligt med tid och resurser för att utföra sitt arbete. Chefers pressade arbetssituation riskerar att ge smittoeffekter nedåt i organisationen.

4. Facket: Arbetsmiljön är bättre där facket närvarar. Arbetsgivaren bör därför uppmuntra personalen att bilda klubb och utse arbetsmiljöombud.

Läs mer och hämta hela undersökningen ”Högt tempo i finansbranschen” här