Maria Skoglund, Nordea, heter 2019 års Anna-pristagare.

Anna-pristagare: Exkludering begränsar oss och försämrar affären

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, tilldelar årets Anna-pris för jämställdhets- och mångfaldsarbete till Maria Skoglund, Nordea. Utmärkelsen får hon bland annat för sitt arbete med ökad representation och minskad exkludering. Ett arbete som visat sig bra för bankaffären.

Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén tilldelar 2019 års Anna-pris till Maria Skoglund, regionchef för Business Banking Norr/Mellan i Nordea. Priset delas ut den 19 november på Mångfaldsdagen som arrangeras av Finansförbundet och BAO. Det viktigaste har varit att sporra ledarna teamet i sitt arbete. Reaktionerna var från början blandade men har förändrats över tid.

– Från början fanns ett ganska stort motstånd och ett visst himlande med ögonen. Men nu möter jag ett öppnare sinne och stor förståelse för att det här är en framgångsrik men lång resa som kommer att fortsätta, säger Maria Skoglund.

Bland aktiviteterna som Maria uppmärksammas för märks till exempel hennes eget mentorskap, ständiga dialoger, god samverkan med facket och stor strävan efter jämställda arbetsgrupper. Maria och också instiftat ”Mångfaldspengen” som ledare i organisationen kan söka för att styra sponsorengagemang till organisationer som arbetar med mångfaldsfrågor.

Mångfald bra för affären

Mångfaldsarbetet är också bra för affären. Maria beskriver hur kunder som inte utgör ”normen” kan bli mer öppet bemötta och representerade. Som en följdeffekt uppstår större förståelse för varandra.

– Det viktigaste vi har gjort hos oss är att medvetandegöra för oss ledare de begränsningar som ett uteslutande innebär. Vi har pratat mycket om diskrimineringsgrunderna i samband med att vi rekryterar. Det måste också bestå över tid, säger hon.

Sedan förra året har arbetet på banken intensifierats. Maria beskriver hur lätt det är att omedvetet lockas välja en 40-45-åring istället för en äldre när man rekryterar för en senior roll samtidigt som man återigen väljer den personen när man söker ”yngre, hungriga, kreativa” personer.

– Vi vill förändra – flytta – mindset på våra ledare och skapa förståelse för en den förändringsresa som vi behövt och velat göra. Där har det varit viktigt att fråga sig vilka begränsningar en omedveten exkludering medför. Vi behöver knuffa oss själva hela tiden i rätt riktning på den här skalan. Diskussionen är väldigt viktig att upprätthålla.

Kommitténs motivering:

”Maria brinner för alla människors lika rätt och värde och är en förebild för många. Hennes engagemang går bortom mänskliga rättigheter och omfattar även lärande och affärsutveckling och affärsnytta. Maria är en genuin eldsjäl som gjort aktiva val och gått från ord till handling. Hon har inte bara gjort vad som förväntas i enlighet med företagets policyer och riktlinjer utan snarare haft dem som en bas med en tydlig ambition att göra mer. Hon arbetar med mångfaldsfrågorna både på ledningsgruppsnivå och medarbetarnivå. Maria är en riktig förebild som kan inspirera andra till liknande initiativ.”


Om Anna-priset
Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Anna var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Om Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén
Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén är gemensam för Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till arbetet med dessa frågor i bankerna/företagen i branschen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.