Yttrande angående förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

Remissvar FI Dnr 16-175 99. Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss; En ny lag om försäkringsdistribution. Föreskrifterna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober 2018.

Finansförbundet tycker det är positivt att Finansinspektionen tydliggör vikten av kontinuerlig fortbildning och att myndigheten kvantifierat minsta antalet utbildningstimmar som varje anställd behöver få per år. Finansförbundet vill i detta sammanhang framföra att det bör tydliggöras att sådan fortbildning ska ske inom ramen för den ordinarie arbetstiden.

Undersökningar som Finansförbundet låtit utföra bland förbundets medlemmar visar att det är vanligt att de anställda tvingas använda delar av sin fritid till sådan fortbildning som är nödvändig för klara olika typer av certifieringar och licenser. Då tillräcklig kunskap och kompetens är en förutsättning för att få delta i distribution av försäkringar, anser Finansförbundet att det är en absolut nödvändighet att de anställda ges tillräckliga förutsättningar att klara kunskapskraven.

Läs hela remissvaret