Undersökning pågår

För närvarande genomför Finansförbundet en enkätstudie bland förbundets medlemmar.

Uppdaterad information 2018-03-28:

Undersökningen syftar till att kartlägga förekomsten av eventuella trakasserier (enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna) på medlemmarnas arbetsplatser.

Enkäten skickas ut i samarbete med undersökningsföretaget Novus till ett slumpvist urval av förbundets medlemmar. Vi hoppas att du som får enkäten har tid och möjlighet att besvara den.

I enkäten fanns tyvärr en otydlighet i ett av svarsalternativen. Svarsalternativet "nej/inte alls" fanns inte med som alternativ på frågan om förekomsten av rå jargong, sexuella skämt och tysthetskultur på arbetsplatsen. Svarsalternativet är nu ändrat för de som ännu inte besvarat enkäten.

De svar som inkommit under det tidigare svarsalternativet kommer i sammanställningen att redovisas under rubriken ”Inte alls, eller i mycket liten utsträckning”.  

Frågor om enkäten besvaras av ombudsman Kristina Heyman, kristina.heyman@finansforbundet.se