På torsdag kan strejk bryta ut i finansbranschen i Norge, om inte medlingsförsöken under tisdag och onsdag lyckas.

Strejk i Norge – berörs du?

På torsdag har norska Finansförbundet varslat om strejk. Finansförbundet vill därför informera medlemmarna om rätten att hålla sig neutral i en eventuell konflikt, det vill säga inte utföra arbete som skulle gjorts av norska kollegor. Här går vi igenom vad det innebär och vad bakgrunden till konflikten är.

Vad innebär norska Finansforbundets varsel för dig som medlem i Finansförbundet?

Förbud mot stridsåtgärd

De flesta av Finansförbundets medlemmar arbetar i företag som är anslutna till BAO, Bankernas Arbetsgivareorganisation. Mellan Finansförbundet och BAO råder fredsplikt, vilket innebär att det är förbjudet att vidta stridsåtgärder under avtalets löptid.

Du som är medlem i Finansförbundet I Sverige omfattas inte av norska Finansforbundets varsel. Det innebär att du inte ska strejka eller delta i någon annan stridsåtgärd.

Rätt att vara neutral

Det kan hända att du som medlem i Finansförbundet arbetar på ett företag som berörs av norska Finansforbundets eventuella stridsåtgärder. Vi vill informera dig om rättigheten för dig som medlem att hålla dig neutral under konflikten. Att vara neutral i en konflikt kan till exempel innebära att inte ta över och utföra det arbete som skulle utförts av de som är uttagna i konflikt. Att ställa sig neutral i en konflikt som inte berör det egna avtalet är inte att betrakta som en stridsåtgärd, utan en individuell rätt som du har som medlem. Neutraliteten kan åberopas i de situationer där det går att göra en direkt koppling mellan till exempel en förändring i arbetet och den norska konflikten.

Du ska alltså arbeta på precis som vanligt, med samma arbetsuppgifter och på samma sätt, som om konflikten inte pågått. Du som jobbar på ett företag, som också har verksamhet i Norge, bör därför ställa dig följande frågor:

  1. Har du beordrats att utföra nya arbetsuppgifter som du inte tidigare utfört?
  2. Har dessa arbetsuppgifter tillkommit för att de överflyttats till Sverige på grund av strejken i Norge?

Om du svarar ja på dessa frågor – kontakta ditt kontaktombud eller annan lokal förtroendevald för rådgivning och dialog kring om det är troligt att arbetsuppgifterna är konfliktsmittade.

Därefter behöver du eller den förtroendevalde tala med din arbetsgivare för att diskutera med denne om arbetsuppgifterna ska utföras.

Bakgrund till konflikten

Norska Finansforbundet har en tid fört förhandlingar med norska arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal. Parterna har inte lyckats komma överens. Finansforbundet har därför varslat om strejk, som bryter ut den 31 maj kl 08:00, om inte medlingsförhandlingarna som pågår lyckas.

De frågor som parterna inte lyckats komma överens om är:

Lönefrågor:

Många bankanställda i Norge har det senaste året tappat i köpkraft. En tredjedel av medlemmarna har enbart fått generellt lönepåslag, det vill säga 0,47 procent löneökning. Under samma period har inflationen varit 1,8 procent. Lönebudet från finansarbetsgivarna i Norge ligger på 0,55 procent, vilket Finansforbundet anser är alltför lågt.

Finansforbundet kräver också bland annat höjda minimilöner och bättre arbete i branschen för att uppnå lika lön mellan män och kvinnor.

Arbetstidsfrågor:

Arbetsgivarna vill göra en rad försämringar på arbetstidsområdet, utan att erbjuda kompensation för detta. Det handlar till exempel om att flytta fram åldersgränsen vad gäller rätten till förkortad arbetsdag, från 64 till 67 år. Arbetsgivarna vill också ta bort bestämmelserna i det centrala avtalet om kompensation för arbete utanför normalarbetstiden 8-16, och vill att frågan bestäms lokalt inom varje företag.

Läs mer på norska Finansforbundets hemsida