Julia Gustafsson, tv, och Cecilia Johnell har utsetts till höstens vinnare av Finansförbundets uppsatsstipendium.

”Stockholmsbörsens aktiedrottningar” vann Finansförbundets uppsatsstipendium

Höstens uppsatsstipendium går till Julia Gustafsson och Cecilia Johnell vid Handelshögskolan i Stockholm, för deras uppsats ”Stockholmsbörsens aktiedrottningar”. I sin uppsats har de djupintervjuat 14 kvinnliga aktieanalytiker om hur de upplever sin yrkesroll.

Grattis till stipendiet!

– Tack så jättemycket! Det känns jätteroligt, vi är otroligt tacksamma.

Beskriv kort vad ni undersökt?

– Vi har studerat hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll. Det som gjorde att vi blev så intresserade av att skriva om just denna yrkesgrupp grundar sig i att vi båda är intresserade av att arbeta inom finansbranschen och identifierade att antalet kvinnliga aktieanalytiker i Sverige är väldigt få. Vi båda ställde oss lite frågande till det och ville försöka förstå varför.

– Vi kände också att ämnet var aktuellt med tanke på hela #Metoo-rörelsen och med facit i hand så är vi väldigt nöjda med att vi valde att skriva om detta för det var verkligen intressant.

Vilka är era viktigaste slutsatser?

– Den viktigaste slutsatsen från studien måste nog ändå vara att det finns väldigt många möjligheter som kvinna inom finansbranschen. Men som kvinna tvingas man ibland även behöva möta utmaningar som manliga kollegor inte behöver. De kvinnor vi intervjuat har inga eller några få kvinnliga kollegor och många beskriver det som en speciell position. Som kvinna blir du då mer synlig och lättare ihågkommen för dina prestationer.

– Men många berättade även om utmaningar med machokultur och att det är viktigt att ha skinn på näsan. De flesta respondenterna beskriver också att det kanske inte alltid är yrkesrollen i sig som skapar utmaningar utan snarare samhället. Att det inte är lika accepterat som kvinna att jobba mycket samtidigt som man har familj.

– Viktigt att poängtera är också att de mer seniora kvinnorna som varit med länge kan se att det har skett en del förbättringar. Framförallt har synen på kvinnor förändrats; med tiden har alla blivit mer medvetna. De kvinnor som kommer in i idag får inte samma kommentarer.

Hur upplever de intervjuade kvinnorna sin situation?

– Jag tror vi båda blev positivt överraskade. Innan vi började med studien hade vi nog båda en bild av att finansbranschen var rätt hård. Men under intervjuerna var det väldigt viktigt för alla respondenter att få fram att de trivdes otroligt bra med sina arbetsuppgifter och många av dem vi intervjuade kunde själva under intervjuerna uttrycka en frustation över att de inte förstod varför så få kvinnor jobbar som aktieanalytiker eller inom finansbranschen överlag.

– Alla kvinnor vi intervjuade var väldigt nöjda med sina situationer, men poängterade ändå att det kanske är stor skillnad på att jobba på en arbetsplats med en 50/50 könsfördelning och som aktieanalytiker. Något många tog upp var den mer sociala delen av yrket där det blir tydligare att könsfördelningen är skev och flera av respondenterna uttryckte att dom kan sakna kvinnliga kollegor att föra vissa dialoger med.

En stereotyp bild är att män har lättare att ta investeringsbeslut än kvinnor – vad ser ni i er undersökning?

– Kvinnorna vi intervjuade upplevde inte någon skillnad när det gäller beslutsfattande och självkänsla mellan män och kvinnor. Generellt menade de istället att hur självsäker man är och hur mycket information man vill ha för att ta beslut, handlar om hur junior man är i rollen.

Hur tycker ni att finansbranschen ska jobba för att locka fler kvinnor? 

– Vi önskar att vi hade ett bra recept för att lösa detta. Men tyvärr så har vi nog inte det. Något som dock kan vara en nyckelgrej är nog att lyfta fram kvinnliga förebilder inom finansbranschen. När vi funderar på framtida arbetsgivare tänker vi ofta om vi kan se oss själva i de anställda som jobbar där. För en ung kvinnlig student är det kanske lättare att identifiera sig med en förebild av samma kön.

– En annan nyckelaspekt tror vi också kan vara att kvinnor kanske hittar vägen till finansbranschen senare och att det inte ska vara något man blir straffad för. Generaliserat så är det kanske fler unga killar än tjejer som sitter och diskuterar aktier och investeringar redan i tonåren, medan fler tjejer kanske får hitta den vägen på egen hand.

– Dessutom bör arbetsplatserna aktivt arbeta med att behålla de kvinnor som redan arbetar där och att underlätta för dem. Det är svårt att hela tiden behöva vara normbrytande och många av de unga kvinnorna vi intervjuade förklarade att de inte kunde se sig själva i rollen som aktieanalytiker om de ska kunna skapa en familj.

– Som arbetsgivare är det också viktigt att inte tro att kvinnor är mindre intresserade och inte vill jobba inom finansbranschen. Utan att ha någon statistik på det så finns det nog minst lika många tjejer som killar på Handelshögskolan som är mer kvantitativt än kvalitativt lagda, men många kvinnor väljer nog att istället söka jobb på företag eller inom branscher där man känner sig mer välkommen, även fast man kanske är väldigt intresserad av finansmarknaden.

Vilken framtida forskning vill ni se på området?

– Det hade varit intressant att inkludera både män och kvinnor i undersökningen, och få en ännu mer nyanserad blick genom att också se männens perspektiv. Hur upplever de kulturen? De kanske upplever samma problematik.

Finansförbundets jury motiverar valet av vinnaruppsats så här:

”Med en väl utförd kvalitativ metod beskriver uppsatsen verkligheten för kvinnor som arbetar i finansbranschens mansdominerade sektorer. Uppsatsen beskriver hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin vardag, sin arbetssituation och sin arbetsmiljö på Stockholms aktiemarknad. Uppsatsförfattarna ger en nyanserad bild och återger kvinnornas perspektiv på att arbeta i en mansdominerad sektor. Både det fördelaktiga som kommer av att sticka ut – men också det negativa, att behöva anpassa sig till en hård, ibland sexistisk jargong, och att hållas utanför homosociala strukturer.”

Sök uppsatsstipendium

Har du skrivit kandidat- eller masteruppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium på 25 000 kronor.

Till ansökan