Annika Stenström, policy advisor på NFU, har varit ansvarig för att ta fram rapporten om regelkravens effekt på de anställda i finansbranschen.

Regelkraven ökar finansanställdas arbetsbörda

80 procent uppger att regelkraven har ökat de senaste två åren. Lika många upplever också att arbetsbördan har ökat till följd av de ökade regelkraven. Det visar en ny undersökning från NFU.

Undersökningen har NFU, samarbetsorganisationen för de nordiska finansförbunden, gjort bland förtroendevalda inom finansbranschen i Norden. De 215 som svarat representerar över 35 000  finansanställda, varav de flesta inom storbanker. Mest upplever man att kraven har ökat inom dokumentation och KYC, Know Your Customer.

Att man upplever att regelkraven ökat är inte ett jätteförvånande resultat. Mycket av EU-lagstiftningen har nu börjat implementeras på nationell nivå – det är mycket som sätts i praktik nu och har nyligen kommit in i de interna processerna i bankerna, säger Annika Stenström, policy advisor på NFU

Dokumentationskraven stressar

Vad som borde vara en varningsklocka för arbetsgivarna är att över 80 procent av de förtroendevalda säger att arbetsbördan har ökat på grund av de ökade regelkraven, och över 75 procent upplever ökad stress. Det är dokumentationskraven som påverkar stressnivån mest.

De beskriver att de nya regelkraven har lagts på toppen av de tidigare arbetsuppgifterna. Det har inte skett någon justering för att anpassa sig till den nya situationen, utan man har samma krav på till exempel antal möten. Detta trots att mötena tar längre tid på grund av dokumentationskraven.

Cirka 80 procent upplever en ökad arbetsbörda till följd av just dokumentationskraven. 50 procent upplever en signifikant ökad arbetsbörda.

”Vi dokumenterar hela dagarna, det är det enda vi gör”, lyder en uppgiven kommentar från en av de förtroendevalda i undersökningen. En annan säger ”Pressen på de anställda ökar varje dag.”

Det är tydligt i kommentarerna att det inte bara är regelkraven i sig som är problemet, utan att det handlar om ledarskap och fördelning av arbetsuppgifter. 

Implementeringen kan skilja sig mellan företag. Ledningen har ett stort ansvar att implementera reglerna på ett sätt så att de anställda får tid och resurser att utföra arbetet, säger Annika Stenström.

Anställdas perspektiv har saknats

Det är endast en liten andel av de svarande som tycker att kvaliteten på rådgivningen har ökat, eller att kundernas förståelse av produkten har ökat, genom de nya reglerna.

Det är lite intressant, eftersom en av EU-lagstiftarnas intentioner var just att förbättra konsumenternas förståelse och öka kvaliteten på rådgivningen.

NFU förespråkar inte avreglering, men menar att reglerna idag inte är helt i proportion och samspelar med varandra.

Det har saknats en helhetsbild. EU-kommissionen har också erkänt detta. Man gör nu en översyn för att se om reglerna går över i varandra.

Och man har kanske inte tänkt på de anställda, det perspektivet har saknats. Tanken med den här rapporten är att lyfta de anställdas perspektiv och diskutera vägar framåt, säger Annika Stenström.

Rapporten presenteras idag på ett seminarium i Bryssel, dit NFU bjudit in fackföreningar, policymakers som tillsynsmyndigheter, liksom representanter från EU-kommissionen och parlamentet.