Nu finns den nya lönestatistiken på Finansförbundets webb. Som medlem kan du gå in och jämföra hur du ligger till i förhållande till resten av branschen.

Lönestatistiken 2018 klar

Nu har BAO och Finansförbundet sammanställt den gemensamma lönestatistiken för 2018. Den senaste statistiken finns nu publicerad på Finansförbundets webb. Förutom att visa löneutvecklingen för branschen ger statistiken underlag för att fastställa nästa års minimilöner och övertidsgräns.

Den sammanlagda löneutvecklingen för finansbranschen var 4 procent för 2018. Löneökningen var något högre för kvinnor än för män, 4,0 jämfört med 3,9 procent. Siffran visar den sammanlagda löneutvecklingen för identiska individer, det vill säga personer som varit anställda i företag anslutna till BAO, bankernas arbetsgivareorganisation, både 2017 och 2018. Här ingår alla förändringar av lön som skett under året, inte bara den årliga lönerevisionen. Sådana löneförändringar, som exempelvis kan bero på att personer bytt tjänst, blivit chef och/eller bytt arbetsgivare under året, lyfter upp den totala löneökningstakten en rejäl bit över den normala löneökningstakten utifrån den årliga lönerevisionen.

– Det är glädjande att de senaste årens trend att kvinnorna har fått procentuellt lägre löneökningar nu har brutits. Men löneskillnaderna är fortfarande stora och vi behöver därför fortsätta att uppmärksamma frågan om hur mäns och kvinnors arbetsinsatser värderas olika av företagen i branschen, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Hon vill också poängtera att nivån på löneutvecklingen är en totalsiffra för alla anställda i branschen. Många har under året fått betydligt lägre löneökningar än den totala genomsnittssiffran.

– Vi verkar i en bransch med stora löneskillnader, och löneökningarna fördelas skevt mellan olika delar av branschen. Vi kommer därför fortsätta att analysera siffrorna på djupet för att ta reda på hur våra medlemmars löneökningar är fördelade.

Kundtjänstarbete får mer än snittet

Det största yrkesområdet i statistiken är kundtjänstarbete, och det är en grupp som förbundet har arbetat hårt för att höja lönemässigt för att få företagen att visa att kundnära arbete är prioriterat. I år har denna grupp också fått bättre löneutveckling än snittet, nämligen 4,37 procent.

– Det känns väldigt bra att ett kvinnodominerat yrkesområde, som de senaste åren fått mycket mer kvalificerade arbetsuppgifter, nu verkar ha fått utdelning för det även lönemässigt, säger Ulrika Boëthius.

Förutom kundtjänst tillhör utrednings- och tillsynsarbete med rättslig inriktning, juridiskt utredningsarbete och revisions- och granskningsarbete de arbetsområden som fått högst löneökningar. IT-arbete, inköpsarbete och kontorsservicearbete var de områden som fick lägst löneökningar.

Nya minimilöner och övertidsgräns

Finansförbundets avtal med BAO är ett tillsvidareavtal där minimilönerna årligen räknas upp utifrån hur medianlönen i branschen utvecklas. 2018 års medianlön är 42 150 kronor, vilket innebär att 2019 års minimilöner höjs till 19 900 kronor (+600 kronor) för dem som fyllt 18 år, och 22 000 kronor (+600 kronor) för dem som fyllt 21 år.

Gränsen för när man har rätt till övertidsersättning räknas numera också upp i takt med löneutvecklingen. Poängen med detta är att se till att de allra flesta anställda på avtalsområdet, 85 procent, ska ha rätt till övertidsersättning. Den nya övertidsgränsen, som gäller från 1 januari 2019, är 68 000 kronor. Endast de 15 procent av medarbetarna med de allra högsta lönerna, det vill säga över 68 000 kronor i månaden, undantas automatiskt från rätten till övertidsersättning enligt kollektivavtalet.

– Detta är viktigt för att se till att alla får betalt för den tid de faktiskt utför arbete. Till syvende och sist är det också en arbetsmiljöfråga – vi vet att det finns en stor risk att övertid inte noteras om det inte finns övertidsersättning. Då blir övertiden svår att kontrollera, vilket kan leda till att medarbetare jobbar alldeles för mycket, säger Ulrika Boëthius.

Avtalsenlig* uppräkning av minimilöner, övertidsgränser och beredskapsersättning

Nya minimilöner (från och med 2019-01-01)

19 900 kronor (18 år)
22 000 kronor (21 år)

Ny medianlön (2018)

42 150 kronor

Ny övertidsgräns (från och med 2019-01-01)

68 000 kronor

Beredskapsersättning (från och med 2019-01-01)

Kvalificerad: 89,55 kronor

Enkel: 44,75 kronor

Utgår från prisbasbeloppet. För 2019 är detta 46 500 kronor.

*För anställd på BAO-avtalet 

Kolla din lön

Nu finns den nya lönestatistiken på Finansförbundets webb. Som medlem kan du gå in och titta på statistiken för din BESTA-kod och jämföra hur du ligger till i förhållande till resten av branschen.