Vinnarna av Finansförbundets stipendium för höstterminen 2017 heter (fr v) Julia Gustavsson, Ellen Erstrand och Alexandra Stenberg.

”Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?”

Nu har vinnaren av uppsatsstipendiet utsetts. Finansförbundet belönar med 25 000 kronor en uppsats som undersöker kopplingen mellan kvinnliga styrelseledamöter och bolagens finansiella prestation.

Vinnaruppsatsen som får Finansförbundets stipendium för höstterminen 2017 är skriven av Alexandra Stenberg, Ellen Erstrand och Julia Gustavsson vid Lunds Universitet. I deras uppsats ”Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?” undersöker de frågan om andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och dess påverkan på bolagens finansiella prestation.

Er uppsats visar ett negativt samband mellan kvinnligt deltagande i styrelser och finansiell prestation – hur kommer det sig tror ni?

– Kvinnliga styrelseledamöter tenderar att tillsättas i mer riskutsatta bolag då forskning menar att kvinnor antar en mer stödjande roll, vilket anses vara en viktig tillgång vid krissituationer. Att ett bolag är mer riskutsatt ökar självklart risken för negativ finansiell prestation, oavsett kön på styrelseledamöter. Teorin stödjs av resultatet av de statistiska tester vi utförde på vår insamlade data, och är därmed en möjlig förklaring till den negativa korrelationen mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och den finansiella prestationen.

– Forskningen menar också att minoritetsgrupper på under 20 procent tvingas att prestera under andra förutsättningar än majoritetsgruppen. Minoritetsgruppen hamnar i negativt fokus eller blir helt förbisedda av den dominanta gruppen. Vårt urval visar på att över 42 procent av styrelserna på den svenska börsmarknaden har en andel kvinnor på mindre än 20 procent. I dessa bolagsstyrelser kan det därför tänkas att den kvinnliga minoritetens närvaro snarare förstärker den manliga majoritetens gemenskap än verkar för att förbättra den finansiella prestationen.

Blev ni förvånade av resultatet?

– Vi blev både besvikna och förvånade över resultatet. Framförallt för att förhoppningen var att resultatet skulle se annorlunda ut, men också då flertalet studier, som till exempel av World Economic Forum och Credit Suisse, visade på att Sverige ligger i framkant vad gäller jämställdhet jämfört med andra länder.

– Självklart är ett annorlunda resultat mer önskvärt men i efterhand, när vi fått mer kunskap kring minoriteters möjlighet att prestera i en grupp, är vi inte lika förvånade över det resultat vår studie visar. Vår besvikelse vände istället till en insikt i att det är av ännu större betydelse att belysa det negativa resultatet, och använda detta som ett starkt argument för hur viktigt det är att skapa lika förutsättningar för prestation för alla.

Varför är det viktigt med jämställda styrelser?

– Till att börja med tycker vi att det är viktigt att poängtera att kvinnor fortfarande är alltför underrepresenterade i bolagsstyrelser för att kunna påvisa ett helt rättvisande resultat vad gäller kvinnors påverkan på finansiell prestation. Vi fann ett medelvärde på 26 procent kvinnliga styrelseledamöter vilket kan tänkas vara alldeles för lågt för att påverka den finansiella prestationen i någon större omfattning.

– Bortsett från studiens resultat och tidigare forskning tycker vi absolut att jämställda bolagsstyrelser är något att eftersträva, då jämställdhet bör genomsyra alla skikt i ett modernt samhälle. Jämställda styrelser är viktiga för att de skapar samma möjligheter och förutsättningar för alla, oavsett kön. Det är viktigt att alla typer av miljöer utmanas att vara jämställda, framförallt sådana som historiskt sett inte har varit det. Under jämställda förutsättningar skapas även en miljö där kön inte längre blir en diskussionsfråga utan samverkan mellan könen sker naturligt.

–Oavsett bransch ska kvinnor och män kunna verka på samma premisser och på så sätt kunna bidra på bästa sätt med sin respektive fulla kapacitet och sina unika karaktärsdrag. När en styrelseledamot, eller annan tjänst, ska tillsättas ska det inte behöva vara en fråga om kön, det ska vara en fråga om vem som är bäst för jobbet.

Slutligen, hur känns det att ha fått stipendiet? 

– Det känns fantastiskt roligt och framför allt är vi stolta över vad vi har åstadkommit! Det är en otrolig känsla att få ett kvitto på att vår uppsats väcker ett intresse hos andra och att en organisation som Finansförbundet vill uppmärksamma ett arbete som vi har lagt så mycket tid, tanke och energi på. Det blir dessutom extra roligt att bli uppmärksammade när vi skrivit om ett ämne som ligger oss alla varmt om hjärtat. Prispengarna var en väldigt bra bonus lagom till sommaren, som vi hoppas kunna få njuta utav på något härligt resmål!

 

Sök uppsatsstipendium

Har du skrivit kandidat- eller masteruppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium på 25 000 kronor.

Till ansökan