Finansförbundet välkomnar branschens upprop

Igår kom försäkrings-, bank- och finansbranschernas gemensamma upprop #inteminskuld #påvåravillkor. 300 kvinnor har undertecknat uppropet som publicerades i Dagens Industri.

”För att ha en chans att inkluderas på lika villkor krävs det ofta att kvinnor och ickebinära anpassar sig till och accepterar nedsättande kommentarer, sexistisk jargong och i vissa fall även sexuella trakasserier och kränkningar. Det tycker vi är oacceptabelt. Vi vill tillsammans med våra arbetsgivare, branschorganisationer, fackförbund och kollegor förändra våra branscher till det bättre”, står det bland annat i uppropet.

Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter i uppropet. Ju fler som vågar säga ifrån desto lättare har vi att förebygga och stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Fackets styrka, liksom #metoo:s, är att vi kan stötta varandra att våga säga ifrån och ställa krav, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Undertecknarna av uppropet skriver att de upplever att arbetsgivare ser och hör trakasserier och kränkningar, men av olika skäl inte agerar.

Att arbetsgivare inte agerar när de får signaler om trakasserier är mycket allvarligt. De har en skyldighet att utreda alla sådana misstankar, säger Ulrika Boëthius.

Uppropet kräver flera olika åtgärder, bland annat tydliga rutiner för att rapportera, hantera och motverka sexuella trakasserier. Ulrika Boëthius påpekar att detta är rutiner som ska finnas i företagen sedan länge.

Detta tyder på att vissa arbetsgivare behöver jobba mer med att göra de riktlinjer och rutiner som finns kända bland medarbetarna. Det ska vara tydligt för alla vart man kan vända sig om man utsätts själv eller ser någon annan utsättas för trakasserier, och hur en anmälan hanteras.

Uppropet tar också upp medarbetarundersökningarnas roll för att identifiera diskriminering och sexuella trakasserier, och att de som svarar alltid ska garanteras anonymitet.

Att se över medarbetarundersökningarna är en konkret åtgärd som alla företag bör göra, för att utvärdera om frågorna behöver formuleras om för att bättre fånga upp trakasserier, säger Ulrika Boëthius.

Uppropet riktar också en uppmaning till branschorganisationer och fackförbund: ”Vi vill att ni hjälper era medlemmar och företrädare genom att samordna, organisera och förmedla kunskap och riktlinjer i frågor rörande jämställdhet, trakasserier, kränkande särbehandling och normkritiskt tänkande.”

Detta gör vi ständigt genom att utbilda förtroendevalda i de här frågorna, och det arbetet har vi nu intensifierat. Finansförbundet genomförde strax före jul ett medlemsseminarium om sexuella trakasserier, och under våren kommer vi partsgemensamt med arbetsgivarna i BAO genomföra ett antal seminarier, som riktar sig till chefer och förtroendevalda.