Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen de senaste sju åren har ökat drastiskt, visar Finansförbundets nya rapport. Trots att siffrorna har gått nedåt på slutet, så har andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen ökat med totalt 40 procent mellan 2010 och 2017.

Andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen ökar mer än på arbetsmarknaden i övrigt – motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden är 32 procent. Ökningen är också större för kvinnor än för män, 48 procent respektive 31 procent.

Finansförbundet har uppmärksammat ett antal problemområden som kan ha bidragit till ökningen av långtidssjukskrivningarna och som finansbranschen behöver fokusera på för att minska dem:

  • Den ökade stressen bland de anställda i finansbranschen.
  • Ökad mätning och övervakning av finansanställdas prestationer, som skapar en känsla av mindre kontroll över egna arbetet.
  • Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet – nästan hälften av de långtidssjukskrivna i finansbranschen uppger att de saknar en rehabiliteringsplan.
  • Ökad otrygghet – senaste tolv åren har andelen finansanställda som oroar sig över sin anställningstrygghet ökat med tio procentenheter.
  • Obalans mellan vinstkrav och resurser – samtidigt som bankernas rörelseresultat ökar minskar antalet anställda. Det finns skäl att tro att rationaliseringen har en baksida.

– Finansförbundet ser allvarligt på den ökade andelen långtidssjukskrivningar i finansbranschen, och vill sätta frågan högt på agendan. För att uppnå en god arbetsmiljö måste frågorna prioriteras och tas på allvar av arbetsgivarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

I den nya rapporten Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen ger Finansförbundet förslag till åtgärder för att minska långtidssjukskrivningarna.