Kollektivavtalet med BAO löper vidare

Finansförbundets styrelse har, efter att ha genomfört en utvärdering av avtalet och hur det efterlevs, beslutat att låta det avtalet löpa vidare.

Finansförbundet och BAO slöt 2015 ett kollektivavtal som gäller tills vidare. Avtalet innehåller en möjlighet för parterna att nu i september 2017 säga upp avtalet i förtid. Detta kan ske om någon av parterna anser att ”de grundläggande förutsättningarna för avtalet inte uppfyllts”. 

Utvärdering

Finansförbundets styrelse, klubbar och kansli har därför genomfört en större utvärdering av avtalet och hur det efterlevs inom branschen. Förbundsstyrelsen konstaterar efter denna utvärdering att de grundläggande förutsättningarna för avtalet i stort har uppfyllts, och att många medlemmars löneutveckling överträffat den genomsnittliga löneutvecklingen på arbetsmarknaden. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att låta avtalet löpa vidare. 

Löneutvecklingen för Finansförbundets medlemmar (identiska individer) var 3,2 procent. Industrins märke var under samma period 2,2 procent. 

Ett antal brister i tillämpningen av avtalet har också identifierats i utvärderingen. Bland annat måste förutsättningarna för lokalt fackligt arbete förbättras. Flera klubbar efterlyser mer tid, utbildning och en bättre förståelse från arbetsgivarna om partsmodellen och fackets roll. Arbetet med att, tillsammans med BAO, utveckla avtalet och dess skrivningar kommer därför att fortsätta under avtalsperioden.

Tillsvidareavtalet har gynnat löneutvecklingen

Förbundsstyrelsen anser att tillsvidareavtalet gynnat medlemmarnas löneutveckling och att avtalet ska ses som ett kvitto på att parterna har förtroende för varandra. Men Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius betonar att mycket arbete kvarstår innan avtalet kan anses implementerat fullt ut. 

– Förtroendevalda och arbetsgivare lokalt måste tillsammans arbeta för att alla delar i avtalet ska fungera som det var tänkt, säger Ulrika Boëthius. 

Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp för det fortsatta uppföljningsarbetet. Nästa avstämningstillfälle blir september 2018.