Löneutvecklingen 2004-2017

God löneutveckling i finansbranschen 2017 – men kvinnorna halkar efter

Löneutvecklingen i branschen var 3,6 procent under 2017. Kvinnornas löneutveckling var dock lägre än männens.

Medan männens löneutveckling var 3,7 procent under 2017, var kvinnornas 3,6 procent. Även om skillnaden inte kan verka så stor så betyder detta att kvinnorna för tredje året i rad halkar efter männen i den totala statistiken. Något som upprör Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

 Det är en djupt oroande trend att kvinnorna återigen får mindre löneutveckling totalt, trots det Lika lön-projekt som pågår. Nu vill vi se att vårt gemensamma arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader påverkar även den generella lönestatistiken ordentligt i rätt riktning.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom banker och kreditinstitut var 27 procent 2016, vilket är större än i någon annan sektor, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

 För att komma åt detta måste vi också öka takten i arbetet för att få en jämn könsfördelning på ledande positioner och befattningar med högre svårighetsgrad. Idag är kvinnor underrepresenterade både bland chefer och högre befattningar. Män avancerar snabbare på karriärstegen – det är ett strukturellt problem.

Löneutvecklingen är för identiska individer, det vill säga personer som varit anställda både 2016 och 2017, inom de företag som är anslutna till BAO, bankernas arbetsgivareorganisation. Här ingår alla förändringar av lön under året, inte bara det som sker i lönerevisionen, utan även andra justeringar av lön. Dessa kan bero på till exempel att personer bytt tjänst, blivit chef och/eller bytt arbetsgivare, men fortfarande är kvar i branschen.

– Löneutvecklingen för 2017 har varit god i vår bransch, men det behövs ett stort lokalt analysarbete innan vi kan dra generella slutsatser om medlemmarnas löneutveckling. Vi vet sedan tidigare att löneökningar fördelas skevt inom finansbranschen, och detta är något alla klubbar ständigt jobbar med att förändra i dialog med arbetsgivarna.

Finansförbundets avtal med BAO är ett tillsvidareavtal där minimilönerna årligen räknas upp utifrån medianlönen i branschen. Den nya medianlönen är 41 000 kronor, vilket innebär att minimilönerna höjs till 19 300 kronor (+460 kronor) för dem som fyllt 18 år, och 21 400 kronor (+480 kronor) för dem som fyllt 21 år.

Utredare, jurister och anställda inom ekonomiförvaltning tillhör de yrkesgrupper som fått högst löneökningar. IT-personal, internadministratörer och informatörer hade alla en löneutveckling under genomsnittet.

Det största yrkesområdet kundtjänstarbete hade en löneutveckling på 3,6 procent, det vill säga i nivå med genomsnittet.

– Här borde vi se ännu högre löneökningar. Det är ett yrkesområde som fått mycket mer kvalificerade arbetsuppgifter, som en följd av till exempel ökade regleringar. Det är också ett kvinnodominerat yrke där jag ser en risk för en strukturell nedvärdering – man kan ifrågasätta om lönen verkligen är satt utifrån en korrekt arbetsvärdering, säger Ulrika Boëthius.

Avtalsenlig* uppräkning av minimilöner, övertidsgränser och beredskapsersättning

Nya minimilöner (från och med 2018-01-01)

19 300 kronor (18 år)

21 400 kronor (21 år)

Ny medianlön (2017)

41 000 kronor

Ny övertidsgräns

65 500 kronor

Beredskapsersättning

Kvalificerad: 87,60 kronor

Enkel: 43,80 kronor

Utgår från prisbasbeloppet. För 2018 är detta 45 500 kronor.

*För anställd på BAO-avtalet