Michael Budolfsen (2:a fr v), ordförande för UNI Europa Finans, var en av dem som undertecknade deklarationen om vad som ska gälla vid distansarbete.

Framåt för sociala frågor i EU

I ett EU som de senaste åren varit inriktat på krishantering och ekonomiska åtstramningar, har de sociala frågorna hamnat på efterkälken. Men i november fick den sociala delen av EU-arbetet en rejäl skjuts framåt.

Den 17 november var ett bra datum för alla som kämpar för att den sociala delen av arbetsmarknadsfrågorna ska få ta större plats på EU-nivå. Den här fredagen träffades nästan 200 personer på det sociala EU-toppmötet i Göteborg. EU:s högsta ledare samlades för första gången för att diskutera europeiska arbetsmarknadsfrågor, med fokus på jobb, rättvisa och vidareutbildning. Arbetsmarknadens parter och andra aktörer fanns också representerade.

Under mötet antogs EU:s så kallade sociala pelare formellt. Den handlar om tjugo principer som ska vara vägledande på nationell nivå vad gäller sociala rättigheter, både inom och utanför arbetslivet.

Riktlinjer för distansarbete klubbade

Samtidigt i Bryssel möttes företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund från finanssektorn för att underteckna en deklaration som slår fast riktlinjer för distansarbete. Finansförbundet har genom NFU, de nordiska finansförbundens samarbetsorganisation, drivit frågor som att personer som arbetar på distans inte ska missgynnas när det kommer till kompetensutveckling eller karriärsmöjligheter.

Att göra ett gemensamt uttalande gör att det vi säger landar tuffare. När vi säger att vi representerar alla finansanställda i Norden brukar vi få ett bra genomslag, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius, som var på plats vid undertecknandet.

 De nordiska finansförbunden har också fått gehör för synpunkter kring att respektera den personliga integriteten vid distansarbete.

 Även om deklarationen inte är bindande som ett avtal, så innehåller den många utfästelser från arbetsgivarna att ta ansvar för arbetsmiljön. Det är väldigt positivt att vi fått detta på plats.

Stark draghjälp i förhandlingar

Just frågan om distansarbete är för svenska finansanställdas del reglerad i avtal sedan många år, men i andra länder innebär deklarationen stark draghjälp i egna förhandlingar. Och även i Sverige drar vi nytta av uttalanden från EU-nivå.

Jag var till exempel med och skrev under deklarationen om ”life long learning” för några år sedan. Den kunde vi använda i våra förhandlingar – den innebar en förändrad grundsyn om att det behövs ett lärande genom hela arbetslivet, för att anställda ska fortsätta vara anställningsbara, säger Ulrika Boëthius.