Finansanställda går miste om kompetensutveckling

Planerad kompetensutveckling ställs in för fyra av tio finansanställda. Den vanligaste orsaken är hård arbetsbelastning. Det visar en ny enkätundersökning bland 5 000 finansanställda som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Finansförbundet.

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt bland annat som en konsekvens av ökad digitalisering och globalisering. Det gör att betydelsen av kompetensutveckling ökar.

– Den utbildning vi har med oss in i arbetslivet får ett allt kortare bäst-före-datum. Därför blir kompetensutveckling allt viktigare för anställningstryggheten. säger Finansförbundets förbundsordförande Ulrika Boëthius.

38 procent av de anställda uppger i undersökningen att deras planerade kompetensutveckling ställts in. Den vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning. Endast 26 procent av de anställda uppger att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker för att de ska känna sig uppdaterade om sin yrkesroll.

– Det satsas inte tillräckligt med tid och pengar på de finansanställdas vidareutbildning. För att klara framtidens kompetensbehov behöver arbetsgivarna prioritera de här frågorna mycket mer, säger Ulrika Boëthius.

Undersökningen i korthet
- 38 procent av de finansanställda uppger att de är oroade över sin anställningstrygghet i framtiden.
- Endast 50 procent av de finansanställda uppger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.
- 38 procent av all planerad kompetensutvecklings ställs in. Den vanligaste orsaken är för hög arbetsbelastning.
- Den höga arbetsbelastningen gör att de anställda ofta måste använda delar av sin fritid till sådan kompensutveckling som borde genomförts på arbetstid
- Endast 26 procent av de tillfrågade anser att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker till för att de ska känna sig uppdaterade i sin yrkesroll.
- 85 procent av alla som fått kompetensutveckling anser att de haft nytta av den i sin yrkesroll.

Läs hela kompetensutvecklingsrapporten.

Läs även DNs artikel: Svårt att få jobbet att betala för anställdas vidareutbildning.