Det här ska en motion innehålla

För att din motion ska vara giltig är det viktigt att du skriver den på rätt sätt. Här får du råd och tips på vad en motion ska innehålla. 

1. Rubrik

Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den bör vara kort och slagkraftig, och den sammanfattar vad ditt förslag går ut på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till.

2. Namn på motionär

En motion är inte giltig om det inte framgår vem som har skrivit den. Skriv därför ditt namn och namnet på den klubb du tillhör. Är ni flera som skrivit motionen tillsammans, ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en klubb behöver inte alla namn räknas upp.

3. Bakgrund och problembeskrivning

Inled med en kort beskrivning av det som du idag ser som ett problem, eller som du vill förändra. Försök att få med:

  • Anledning till att motionen behöver skrivas. 
  • Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget. 
  • Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.

4. Bedömning/lösning

Här berättar du hur du tycker det beskrivna problemet ska lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot de behov som finns.

5. Yrkanden/förslag till beslut

Jag/vi yrkar att:

  • Skriv dina förslag i form av att-satser.
  • Se till att bara ta upp ett förslag i varje punkt.
  • Var väldigt konkret, så att ett eventuellt beslut blir lätt att förstå.
  • Fundera på om man kan säga ja eller nej till det du föreslår. Om man måste säga "ja, men..." ska du dela upp ditt förslag i flera att-satser.
  • Ta gärna in i en att-sats när du vill att detta ska vara genomfört.