Finansförbundets dataskyddspolicy

Finansförbundet är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla och hantera dina personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata dina intressen som medlem i enlighet med Finansförbundets stadgar och gällande kollektivavtal. Dina personuppgifter behandlas med hög sekretess och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Syfte – bakgrund

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Finansförbundet samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018. Den beskriver också dina rättigheter gentemot förbundet och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom ditt medlemskap i Finansförbundet har du accepterat vår dataskyddspolicy och förbundets behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Finansförbundet använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring personhantering och dataskydd genom att skicka mejl på dataskyddsombud@finansforbundet.se eller kontakta förbundets dataskyddsombud på 08-614 03 00.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Förutom namn, personnummer, telefon och adressuppgifter kan det till exempel vara en  e-postadress, en IP-adress, ljudinspelning eller ett foto.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som samlas in analogt och digitalt, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på möten, mässor, kurser och seminarier.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du beställer något på Finansförbundets webb, när du kontaktar oss per mejl, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande via nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan exempelvis vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, mejladress, telefonnummer, anställning, lön, fackligt uppdrag och liknande
  • Betalningsinformation– fakturainformation, bankkontonummer och liknande

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med Finansförbundet kan vi exempelvis komma att samla in information om:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, mejladress, telefonnummer, foto, anställning, lön, fackligt uppdrag och liknande
  • Information om tjänster/förmåner/medlemsrabatter/stipendier – detaljer om villkor för de tjänster du använder
  • Historisk information – facklig klubbtillhörighet, deltagande på kurser och seminarier, betalningar, medlemsavgift, lön, BESTA-kod, statistik och liknand
  • Enhetsinformation – till exempel IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, ort, datum och tid för besöket och internetleverantör
  • Geografisk information – din geografiska placering

Vad gör vi med informationen?

Finansförbundet kan komma att använda dina personuppgifter för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om vår fackliga verksamhet eller liknande, för att bedriva lön- och förhandlingsarbete för dig och de övriga medlemmarna, eller för annat arbete som vi gör för att tillvarata dina och de övriga medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen. 

Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. Det kan till exempel vara relevant information till mötesdeltagare, arbetsgivare och till förtroendevalda.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra medlemstjänster.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och övriga intressenter, komma att överföra till eller dela information med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, samarbetspartners eller arbetsgivare.

Förbundet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Här är några exempel på tredje part som Finansförbundet samarbetar med:

Leverantörer

Finansförbundet använder olika leverantörer av stödsystem för att hantera dina uppgifter genom exempelvis medlemsregister, ekonomisystem, webb, post, brev, avier och mejlutskick med mera.  

Medlemsförmåner 

Finansförbundet lämnar ut personuppgifter om dig för att säkerställa din identitet till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig olika förmåner som ingår i ditt medlemskap. Som exempel på sådana samarbetspartners kan nämnas Finansliv (medlemstidning), Trygg Hansa (person- och skadeförsäkring), Bliwa (inkomstförsäkring) och Trygghetsfonden (vid arbetslöshet).

Arbetsgivare

Finansförbundet kan komma att lämna nödvändig information till arbetsgivare i samband med lönestatistik, BESTA-koder, löneavdrag för medlemsavgift eller i samband med förhandlingar.

Myndigheter

Finansförbundet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du som medlem har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna  

Finansförbundet kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Finansförbundet behandlar all data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte med att uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Kontakta oss

Om du har några frågor beträffande denna dataskyddspolicy eller om eventuell behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Finansförbundets dataskyddsombud via mejl: dataskyddsombud@finansforbundet.se

Finansförbundet
Organisationsnummer 802000–2559
Box 720, 101 34 Stockholm
Besöksadress: Franzéngatan 5
08-614 03 00

Ikraftträdande

Denna policy har antagits av Finansförbundet och gäller från och med 25 maj 2018.

Uppdateringar eller ändringar av dataskyddspolicyn

Finansförbundet kan, som ett resultat av stadgar, rättsliga och lagstiftsmässiga ändringar, komma att revidera denna dataskyddspolicy med jämna mellanrum och publicera ändringarna på förbundets webb. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig som medlem.