Vinnare vårterminen 2020

Linköpingsstudenterna Frida Person och Sofia Widlund har tilldelats Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för sin uppsats om den enskilde individens möjlighet till privat pensionssparande och vad som påverkar sparandet.

Motivering uppsatsstipendium vårterminen 2020 

Uppsatsen har fokus på den enskilde individens möjlighet till privat pensionssparande och vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet. Uppsatsämnet är mer aktuellt nu än någonsin, eftersom den slopade avdragsrätten för IPS har resulterat i att IPS konton har minskat och att individer väljer att pensionsspara privat på andra sätt. Vilket har gjort det svårare att mäta hur många som privat pensionssparar idag. Detta i sin tur leder till att varje individ och dennes framtid är mer oviss och dess påverkan har större betydelse. Uppsatsen belyser viktiga frågor för medlemmarna inom finansförbundet och alla inom finansbranschen, där privat pensionssparande kan bli till en lycklig framtid eller utebli beroende på valet av att starta upp ett privat pensionssparande.

Pensionen är ett högaktuellt område – detta beror mycket på de olika aktuella rapporter/utredningar som visar på att den statliga pensionen för varje år blir lägre. Att vi i Sverige måste arbeta längre för att inte systemet ska urholkas totalt. Framtidens medlemmar och anställda inom bank och finans måste verkligen göra aktiva val för att säkra sin framtid. Det gäller även hela vår befolkning. En mycket viktig insikt och fråga som det pratas allt för lite om.

Juryn bedömer att uppsatsförfattarna vågar problematisera avsaknaden av bredare och djupare analyser om varför andelen av Sveriges inkomsttagare som pensionssparar privat är så låg. Samtidigt belyser författarna att framtidens pensionärer, kan få ut en procentuellt lägre pension av sin inkomst jämfört med dagens pensionärer vilket innebär att det privata pensionssparandet kan bli allt viktigare. Författarna vill peka på att den yngre generationen i Sverige kan missgynnas utav minskningen av den allmänna pensionen och att ett kunskapsgap är att förstå, som anledningen till att individer väljer att pensionsspara privat eller inte. Frågan är således vilka faktorer som påverkar deras beslut om att pensionsspara privat?

Författarna vill peka på riskerna för framtida pensionärer i Sverige att få ut lägre allmän pension vilket gör att det kan vara en fördel att ha ett privat pensionssparande samt att kunskapsnivån är låg. Uppsatsförfattarna vill med slutsatsen belysa att det starkaste positiva sambandet finns mellan goda kunskaper om det svenska pensionssystemet och privat pensionssparande. Kanske en högaktuell fråga att utreda mer kring.

Uppsatsförfattarna har skrivit en välskriven och välargumenterad uppsats med två olika analysmetoder, detta för att se om det verkligen finns något samband mellan till exempel kunskap och ålder angående pensionssparande. Författarna tar också upp konstruktiv kritik till sin studie, till exempel att den är för lokalt förankrad. Vilket också visar på konstruktiv feedback på det egna arbetet så att det i framtiden kan utvecklas ytterligare.