Vinnare höstterminen 2019

Uppsalastudenterna Tilda Åstrand, Ida Amandusson och Fanny Lundblad har tilldelats Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för sin uppsats om toppkvinnors möjligheter eller hinder att utvecklas inom svenska banker.

Motivering uppsatsstipendium höstterminen 2019 

Uppsatsen har fokus på finansbranschen och har valt ett uppsatsämne inom ett högaktuellt område – hinder som uppstår inom karriärsutvecklingen för kvinnor. Uppsatsen belyser viktiga frågor för bankernas fortsatta strävan efter jämställdhet och åskådliggör kvinnors egna upplevelser och erfarenheter av hinder. Uppsatsen belyser de faktorer som kan vara eller bli hinder, samt hur dessa uppfattas.  
 
Juryn bedömer att uppsatsförfattarna vågar belysa och problematisera det långsamma jämställdhetsarbete som sker inom finansbranschen genom att göra ett nedslag i verkligheten med intervjuer med yrkesverksamma kvinnor. Mycket av den forskning som redan existerar fokuserar på teorier inom karriärsutveckling genom Human Resources Management. Därmed bidrar uppsatsförfattarna med en mer nyanserad verklighetsuppfattning av de hinder som kan förekomma eller skapas inom karriärsutveckling i finansbranschen. 
 
Författarna vill peka på och belysa vad det är som hindrar kvinnor inom banker att nå en högre position genom en studie av kvalitativ karaktär som utförts med semistrukturerade intervjuer. Kvinnorna är noggrant utvalda, de ska representera olika banker och har haft en karriärsutveckling inom finansbranschen. Utgångspunkten i en kvalitativ studie är att respondenternas uppfattning och synsätt på verkligheten analyseras för att kunna möjliggöra en redogörelse och djupare förståelse för aspekter i samhället. 
 
Uppsatsförfattarna har skrivit en välskriven och välargumenterad uppsats med pedagogiskt tillvägagångssätt som gör det lätt för läsaren att följa med. Uppsatsen väcker även många frågor, såsom vilken organisationsstruktur som skapar mer inkludering än exkludering för alla medarbetare, där finns det oändligt med forskning men inget som är specifikt just för finanssektorn. Därför gör uppsatsskribenterna ett välkommet inlägg i branschens arbete för ökad jämställdhet.