Vinnare höstterminen 2018

Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela Uppsala-studenterna Oscar Boström och Sofia Lundgren förbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för deras uppsats Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid två banker.

Motiveringen lyder:

Med ett finansbranschfokus och ett uppsatsämne med hög relevans och aktualitet belyser uppsatsen en ofta bortglömd dimension av hållbarhetsarbetet nämligen; vikten av att anställda involveras i hållbarhetsarbetet genom en tydlig intern kommunikation för att företagets vision ska bli verklighet.  

Juryn bedömer att uppsatsförfattarna bidrar med ett viktigt perspektiv i diskussionen om hållbarhet med sitt fokus på intern kommunikation. Mycket av den forskning som redan existerar fokuserar på företags externa kommunikation kring hållbarhet trots att den interna kommunikationen lägger grunden för den externa. Därmed bidrar uppsatsförfattarna med en central dimension för att förstå och förklara ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.   

Författarna har genomfört fallstudier på två banker och genom intervjuer med personer på chefsbefattning och kundrådgivare ställt frågor om hur den kommunikativa infrastrukturen ser ut, hur medarbetarna upplever deras möjlighet till involvering i hållbarhetsarbetet och hur chefer förmedlar information till de anställda. Studien visar på svårigheten att ta till sig information givet den stora mängd av information som kommuniceras till anställda och hur bankens interna organisering, exempelvis var den hållbarhetsansvarige är stationerad påverkar arbetstagarna. En annan intressant aspekt som lyfts fram är intranätets roll som informationskanal, som å ena sidan har fördelen att potentiellt nå ett stort antal arbetstagare men å andra sidan, är det en svårighet för cheferna att följa upp och säkerställa att informationen verkligen nått fram till de anställda. Vilket också kan förklaras på viss tidsbrist under arbetsdagen. 

Studien redovisar också en forskningsöversikt som visar på ett balanserat sätt vikten av att involvera och engagera samtliga arbetstagare på en arbetsplats för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Uppsatsen har ett holistiskt angreppssätt angående medarbetarnas roll i hållbarhetsarbetet och belyser medarbetarnas roll som inte enbart kommunikatörer för hållbarhet utan också som en tillgång i hållbarhetsarbetet.  

Uppsatsförfattarna har skrivit en välskriven och välargumenterad uppsats med pedagogiskt tillvägagångssätt som gör det lätt för läsaren att följa med. Uppsatsen väcker även många frågor, såsom hur engagemang skapas för hållbarhetsfrågor och hur företag kan öka involvering av arbetstagarna i hållbarhetsarbete, som är intressanta för framtida forskning att studera närmare.