Vinnare höstterminen 2017

Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela Alexandra Stenberg, Ellen Erstrand och Julia Gustavsson, Lunds universitet, uppsatsstipendium på 25 000 kronor för deras uppsats ”Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?”.

Motiveringen lyder:

Författarna har skrivit en genomgående pedagogisk studie som är lätt att följa. Studien behandlar frågan om andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och dess påverkan på bolagens finansiella prestation, mätt som Tobins Q. Juryn finner att det är en väl genomförd kvantitativ studie, där många bolag har inkluderats i underlaget och noga analyserats. Vidare finner juryn att studien är tekniskt välarbetad men samtidigt enkel att ta till sig; även i de mest metodtekniska delarna.

Uppsatsen finner att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation. Juryn anser, precis som uppsatsförfattarna, att detta är ett förvånande resultat. Juryn är samtidigt imponerade av det teoretiska resonemang som ändock förs i uppsatsen om varför resultatet blev negativt och hur det kan upplevas att vara kvinna i minoritet på ledande positioner. Studien pekar också på att kvinnliga styrelseledamöter oftare verkar tillsättas i mer riskutsatta bolag, vilka generellt underpresterat på den svenska marknaden under en längre tid. Det resonemang som förs berör vardagen för många kvinnor på ledande positioner i finansbranschen men där kulturen fortfarande speglar den dominanta gruppen.

Uppsatsen lyfter frågan om vad jämställdhet är och innebär - och hur jämställdhet möjliggörs på ledande positioner, att det är mer än en person på en stol. Författarna belyser vikten av att följa upp jämställdhetsarbetet kontinuerligt i framtiden, att utvärdera, fortsätta studera och se effekten av de förändringar som hela tiden sker. Allt detta är av central vikt för att uppnå en modern och inkluderande finansbransch.

Läs uppsatsen: ”Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?”