Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett årligen återkommande samtal mellan dig och din närmaste chef. Under samtalet ska ni diskutera din roll i verksamheten framöver och vilken kompetensutveckling du behöver.

I utvecklingssamtalet diskuteras inte din lön specifikt men det är här du kan påverka din framtida löneutveckling. Vad begär arbetsgivaren i arbetsinsats, resultat, kompetensutveckling med mera, för att du ska få löneförhöjning i nästa lönesamtal?

Utvecklingssamtalet ska leda till utveckling av dig som medarbetare, personligt och yrkesmässigt, och organisationen som helhet. Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Samtalet ska resultera i att ni får en gemensam bild av  

 • Vad du gjort hittills
 • Vad som varit bra – mindre bra
 • Vad som förväntas av dig framöver
 • Om något behöver förändras i ditt arbete
 • Vilken kompetensutveckling du behöver

Förbered dig

Det är viktigt att du förbereder dig inför samtalet genom att skriva ner vad du vill ta upp. Till din hjälp har vi tagit fram en checklista.

Checklista - utvecklingssamtal

Tillbakablick

 • Uppföljning av tidigare utvecklingssamtal
 • Vad har gått bra – mindre bra?
 • Din arbetssituation och dina arbetsuppgifter

Framtiden

 • Företagets utveckling och mål
 • Dina mål och planer?
 • Förväntningar på dig?

Kompetensutveckling

 • Vilka behov har du av kompetensutveckling, på lång och kort sikt?

Arbetsmiljö

 • Hur fungerar samarbetet i arbetsgruppen/organisationen?
 • Hur är relationen mellan dig och din chef?
 • Hur är arbetsbelastningen?
 • Hur fungerar delaktigheten?
 • Hur fungerar arbetstiderna?

Under samtalet

Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet och se till att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och kollegor.

Under utvecklingssamtalet ska ni komma fram till en skriftlig utvecklingsplan för dig.

Checklista - utvecklingsplan

Dokumentera följande i en utvecklingsplan:

 • Dina mål för kommande år. Målen ska vara tydliga och rimliga.
 • Vilken kompetensutveckling du behöver och när den ska ske.
 • Andra förändringar, som nya metoder, arbetsrotation, studiebesök, mentorskap med mer.
 • Hur ofta och när ni ska stämma av under året för att se till att det som planerats blir av.

Planen gör det lättare att följa upp vad ni kommit fram till under året och vid nästa utvecklingssamtal.

Efter samtalet

Det är chefens ansvar att skapa förutsättningar för att du får kompetensutveckling, men det är viktigt att du själv tar ansvar för att se till att genomföra det ni kommer fram till. Att vara ”lojal” och lösa krissituationer genom att skjuta upp din egen kompetensutveckling, förlorar både du och företaget på i längden.

Använd utvecklingsplanen när du förbereder dig inför ditt lönesamtal.