Lönekartläggning

Lönekartläggningar görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Med osaklig menas att skillnaden inte kan förklaras utifrån de lönekriterier som finns.

Enligt vårt kollektivavtal med BAO (arbetsgivarna inom bank och finans) ska lönekartläggningen göras varje år. I Svensk Handel avtalet finns ingen speciell skrivning utan där gäller lagen. Enligt lag (från och med 2017) ska lönekartläggningar ske varje år. 

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att lönekartläggningen görs. Finns en facklig organisation på företaget ska lönekartläggningen göras i samverkan med den. Arbetsgivare och facket bestämmer tillsammans hur arbetet ska gå till.

Så går en lönekartläggning till:

  1. Arbetsgivaren och facket går tillsammans igenom lönekriterier och andra förmåner för att se att de är könsneutrala. Man tar även ställning till hur föräldralediga ska hanteras så att de inte missgynnas.
  2. De anställda delas in i grupper av lika arbete, det vill säga de med samma arbetsuppgifter tillhör samma grupp. I BAO-företag delar man ofta in efter BESTA-kod.
  3. Nu är det dags att analysera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män inom varje grupp och analysera vad de beror på. De löneskillnader som inte kan förklaras sakligt, till exempel genom prestation (lönekriterier) eller hög lön på grund av tidigare högre tjänst (historisk lön), ska rättas till.
  4. En kartläggning av likvärdigt arbete ska även göras. Med likvärdigt menas inte att arbetsuppgifterna är de samma, utan man gör en sammantagen bedömning av hur höga krav ett arbete har. Parametrarna kunskap och färdighet, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden vägs in i värderingen.
  5. Därefter jämför man grupper av likvärdiga arbeten för att se att de kvinnodominerade grupperna inte ligger lägre lönemässigt.
  6. Efter kartläggningen och analysen ska en handlingsplan tas fram för att komma till rätta med eventuella osakliga löneskillnader. I handlingsplanen ska tydligt framgå vad man kommit fram till, vilka eventuella åtgärder som behöver göras och vem som har ansvar för att de görs.

Om lönekartläggningar inte görs så ofta som de ska är det viktigt att du som förtroendevald uppmärksammar och uppmanar arbetsgivaren till detta. Kontakta gärna Finansförbundets fackliga rådgivning om du vill ha stöd.