Valberedningen

Valberedningen består av nio ledamöter och tar fram förslag på personer till olika uppdrag i förbundet.

Till valberedningens arbetsuppgifter hör att ta fram förslag på personer som kan väljas till olika uppdrag i samband med kongressen, att föreslå förbundsstyrelse, ordförande och två vice ordförande samt revisorer och att ge förslag på arvoden.

Under löpande verksamhetsår har valberedningen alltid rätt att låta en av sina ledamöter sitta med på förbundsstyrelsens sammanträden. Det innebär goda tillfällen för valberedningen att lära sig hur styrelsen arbetar och vilken kompetens som ytterligare kan behövas.

Ordförande i valberedningen är Stina Eklöf.

Utöver denna valberedning finns det regionala valberedningar i respektive region. Dessa väljs på regionernas årsmöten.