Ansvar för rehabilitering

Din arbetsgivare har ett långtgående ansvar för din rehabilitering. Det innebär att din chef svarar för att de åtgärder som behövs vidtas för att du på bästa sätt ska kunna återgå till arbetet.

Arbetsgivares ansvar

Din arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar. Den lagreglering som finns kopplat till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i både Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 • Din arbetsgivare ansvarar för att utreda ditt behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.
 • Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan i försäkringsärenden och att ge ett utlåtande då du begär det.

Arbetsgivaren är skyldig att, tillsammans med dig upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete senast dag 30 i din sjuksrivning, om det är troligt att du kommer att vara sjukskriven i minst 60 dagar. Rehabiliteringsplanen ska fungera som ett stöd för dig att kunna återgå i arbete. Planen ska följas upp löpande och anpassas utifrån förändrade förutsättningar.

 • Det är också din arbetsgivare som ska se till att rehabiliteringen kommer igång och ansvarar för de rehabiliteringsåtgärder som kan behöva genomföras på eller i anslutning till din arbetsplats. Exempel på sådana åtgärder är:
  - anpassning av arbetsplatsen
  - arbetshjälpmedel
  - ändrade arbetsuppgifter
  - omplacering
  - ändrade arbetstider
  - arbetsträning
  - utbildning

Ditt ansvar

 • Du som anställd har också ett ansvar i rehabiliteringsarbetet och det är att du behöver delta aktivt i din rehabilitering. delta i utredningen och planeringen av lämpliga rehabiliteringsåtgärder
 • anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för planeringen av din rehabilitering eller rätten till rehabiliteringsersättning.

Finansförbundets roll

Vänd dig till dina förtroendevalda som kan bevaka att rehabiliteringsarbetet går rätt till, och de kan också vara ett stöd vid samtal med arbetsgivaren. Du är alltid välkommen att kontakta dina förtroendevalda eller fackliga rådgivningen med frågor om din rehabilitering.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan  ansvarar för att samordna de rehabiliteringsinsatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete.

 • Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. Försäkringskassan utreder också om du skulle kunna klara ett annat arbete på arbetsmarknaden trots att du är sjuk, så kallat "normalt förekommande” arbete på arbetsmarknaden.
 • Om det behövs kan Försäkringskassan också kalla till ett avstämningsmöte. Till avstämningsmötet kallas du och minst en annan part som kan påverka din situation, till exempel behandlande läkare, din chef eller någon från Arbetsförmedlingen eller företagshälsovården.

Företagshälsovårdens roll

Be arbetsgivaren om att få komma i kontakt med företagshälsovården och hör hur de kan hjälpa dig med din rehabilitering. Se företagshälsovården som en resurs. De har mycket att bidra med i ditt rehabiliteringsarbete.