Jämställdhets- och arbetsmiljöarbete i finansbranschen

Så här jobbar parterna i finansbranschen gemensamt med jämställdhets-, mångfalds- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljökommitté

BAO och Finansförbundet har sedan 2003 en gemensam arbetsmiljökommitté med syfte att följa, främja och utvärdera en god arbetsmiljö inom branschen samt bidra till arbetsmiljöarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om arbetsmiljö genom utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte. Kommittén anordnar bland annat seminarier kring aktuella ämnen där branschens olika företrädare bjuds in. 

Kommittén har också kontakter med myndigheter och andra aktörer i dessa frågor för att söka efter goda exempel på arbetsmiljöarbete utanför bankområdet i syfte att tillföra branschen influenser och erfarenhet från andra delar av arbetsmarknaden fortskridit. Arbetet syftar även till att föra ut branschens frågeställningar i kontakter med bland annat myndigheter, exempelvis rörande hot och rån, penningtvätt med mera. 

Arbetsmiljöavtal

Avtalet kompletterar arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i frågor som rör arbetsmiljö och företagshälsovård inom avtalsområdet.

Företagen fullgör sina informations- och förhandlingsskyldigheter enligt medbestämmandelag, MBL, och medbestämmandeavtal, MBA, genom att behandla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsnivå med berört arbetsmiljöombud. På företagsnivå fullgörs motsvarande skyldigheter i arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljöombud, samordnande arbetsmiljöombud och personalrepresentanter i arbetsmiljökommitté är fackliga förtroendemän, och därför gäller förtroendemannalag och förtroendemannaavtal i tillämpliga delar. De har även de rättigheter och skyldigheter som anges i MBA.

Syftet med avtalet är att ge de lokala parterna riktlinjer för arbetsmiljöverksamheten inom avtalsområdet. 

Jämställdhet och mångfald

Centrala Jämställdhets - och mångfaldskommittén

BAO och Finansförbundet bildade 1992 en gemensam kommitté med syfte att stärka och främja att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Parterna har den gemensamma uppfattningen att jämställdhets- och mångfaldsarbetet är angeläget och att de lokala parterna ansvarar för att ett aktivt arbete bedrivs för att främja jämställdhet och mångfald. De lokala parterna har preciserat detta i lokala överenskommelser. De ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. Ett viktigt led i jämställdhets- och mångfaldsarbetet är att sprida kunskap och skapa opinion i frågorna.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har instiftat ett uppsatsstipendium i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskningen vidare i branschen.

Kommittén delar även ut Annas jämställdhetspris som instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhetsarbetet.

Årligen tar kommittén även fram en jämställdhetsstatistik för att ge en samlad bild över kvinnor och män inom bankbranschen ur statistisk synvinkel. Målet är att materialet ska inspirera och användas för att göra jämförelser med det egna företaget. 

Föräldraledighet

Som ett led i att stärka att även män tar ut föräldraledighet infördes 2002 ett särskilt bidrag i kollektivavtalet. Bidraget ger en utfyllnad upp till 360 kalenderdagar för både kvinnor och män. 

Lika lön

BAO och Finansförbundet enades i kollektivavtalet för perioden 2011–2014 om att det under avtalsperioden skulle ske ett särskilt arbete för att förstärka arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finansbranschen. Då infördes även årliga lönekartläggningar.

I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.  Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön. Satsningen är unik då dessa frågor förts in i kollektivavtalet med en särskild metod för att genomföra arbetet.

Bakgrunden är att parterna under avtalsförhandlingarna kunde konstatera att det i den gemensamma lönestatistiken fanns löneskillnader mellan kvinnor och män som var svåra att förklara. Syftet är att projektet Lika lön ska leda till en betydande förändring, inte bara i fråga om osakliga löneskillnader, utan för jämställdhetsarbetet i stort inom bank- och finansbranschen. Projektets målsättning är att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som inte kan förklaras väsentligen ska minska.

För att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos branschens chefer och medarbetare har parterna tagit fram en för branschen anpassad e-learning som är tillgänglig för alla anställda hos BAO:s delägare. Arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader ska genomföras lokalt, på varje företag. Arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organisation ska samverka i arbetet enligt metoden för lika/likvärdigt arbete i kollektivavtalet. Samtliga företag bedriver ett aktivt arbete med dessa frågor.