Om sexuella trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet eller någon annanstans i samhället. Finansförbundet har nollvision mot alla former av trakasserier på arbetsplatsen och uppmanar alla som utsätts eller ser någon annan utsättas att agera.

Vad är sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan vara både ord eller en handling som på något sätt gör att den som blir utsatt känner sig kränkt eller illa till mods.

Avgörande för att en handling ska räknas som sexuella trakasserier är att den är:

 • Oönskad
 • Kränkande
 • Av sexuell natur

Sexuella trakasserier kan till exempel vara:

 • Obehagliga blickar eller visslingar
 • Oönskad fysisk kontakt som beröringar eller tafsningar
 • Oönskade kommentarer om utseende
 • Sexuellt anspelande skämt och kommentarer
 • Ovälkomna sexuella anspelningar
 • Ovälkomna förslag om sex

Vem avgör om en handling är kränkande?

Enligt lagen är det du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Den som trakasserar dig måste dock inse att hens beteende eller handling är kränkande. Enligt lagen har du därför en upplysningsskyldighet, det vill säga du måste klargöra att du uppfattar situationen som kränkande. Du kan göra det på olika sätt, till exempel muntligt eller genom e-post.

Det finns undantag, nämligen om det är uppenbart att en handling är oönskad och kränkande. Så är det alltid vid grövre sexuella handlingar, men kan också vara det vid uppenbara fall där någon till exempel ropar kränkande könsord. I sådana situationer behöver du inte säga ifrån, utan den som utsätter dig borde ha insett att det inte är okej.

Vad ska du göra om du blir utsatt?

Berätta alltid för din arbetsgivare och/eller din lokala fackliga representant om du har blivit utsatt. Det är viktigt både för att arbetsgivaren ska kunna göra en utredning för att förhindra framtida trakasserier och för att du ska få stöd. Det är också viktigt att komma ihåg att det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna någon som anmält sexuella trakasserier.

Om du eller en kollega blir utsatt:

 • Lyssna på din känsla, stanna upp och fundera. Vad hände här? Du har rätt att känna dig fysiskt och känslomässigt trygg på jobbet.
 • Säg ifrån, gärna direkt om du bedömer att det är möjligt. Sätt ord på vad som händer, till exempel: ”Du stirrar mycket på mig, det känns obehagligt, kan du vara snäll att sluta med det.” Tänk också på att det är viktigt att du säger ifrån om du ser eller hör att någon kollega blir utsatt för sexuella trakasserier.
 • Dokumentera. Skriv ner vad som skett, vad som sagts eller gjorts emot dig och vad du gjorde. Notera datum, tid och eventuella vittnen. Spara eventuella sms, lappar eller e-post som känns trakasserande eller olustiga.
 • Ta hjälp av ditt arbetsmiljöombud, din fackliga representant, din chef eller annan person du har förtroende för. Du kan också vända dig till Finansförbundets fackliga rådgivning. Det viktiga är att du inte ska behöva hantera konflikten ensam.
 • Berätta för din arbetsgivare. Ta gärna med din fackliga företrädare som stöd. Din arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att genomföra en utredning som syftar till att ta reda på vad som har hänt och vad som behöver göras för att trakasserierna ska upphöra.
 • Gör en anmälan om trakasserierna fortsätter och du inte får hjälp av din arbetsgivare. Ta hjälpa av din fackliga företrädare eller Finansförbundets fackliga rådgivning. Din fackliga företrädare kan begära ett samtal eller en förhandling med arbetsgivaren och kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att lösa situationen.

Verktyg mot sexuella trakasserier

Finansförbundet arbetar för att ingen ska behöva utstå trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet.

Finansförbundet är en del av TCO som har tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.

Finansförbundet anordnar utbildningar för förtroendevalda inom ämnet. Se utbildningskalendariet för aktuella kurser och seminarier.

Även lokalt anordnas seminarier, ta kontakt med din klubbstyrelse för mer information.

Du kan även ladda ner en ljudfil och lyssna på seminariet om det passar dig bättre.

Att tänka på för fackliga företrädare

Kom ihåg att det är viktigt att det skrivs protokoll av vilket det tydligt framgår vad som har bestämts och vilka åtgärder som ska genomföras av vem.

Det är också viktigt att ni kommer överens om hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att de planerade åtgärderna verkligen leder till att diskrimineringen upphör.

För ytterligare hjälp använd er gärna av TCO:s förbdjupning till handboken om sexuella trakasserier