Om du blir diskriminerad eller trakasserad

Om du utsätts för trakasserier, säg ifrån! Din arbetsgivare är skyldig att utreda vad som hänt och se till att trakasserierna upphör. Det ska finnas riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen för att förhindra trakasserier. Fråga gärna efter dessa på din arbetsplats.

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är om du missgynnas eller kränks direkt eller indirekt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna nedan. Trakasserier är en form av diskriminering.

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Handlar det om annan särbehandling eller i värsta fall mobbing, som inte är utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, gäller reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad ska du göra om du känner dig diskriminerad?

 • Säg ifrån direkt, om du bedömer att det är möjligt.
 • Skriv ner vad som sägs eller vad som görs emot dig. Notera datum, tid och eventuella vittnen.
 • Berätta vad som hänt för din chef om du känner dig bekväm med det. Ta gärna med din fackliga företrädare.
 • Prata med din fackliga företrädare. Du kan också vända dig till Finansförbundets fackliga rådgivning. Din fackliga företrädare kan begära ett samtal eller en förhandling med arbetsgivaren och kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att lösa situationen.

Din arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att genomföra en utredning som syftar till att ta reda på vad som har hänt och vad som behöver göras för att trakasserierna ska upphöra.

Att tänka på för fackliga företrädare

Kom ihåg att det är viktigt att det skrivs protokoll av vilket det tydligt framgår vad som har bestämts och vilka åtgärder som ska genomföras av vem.

Det är också viktigt att ni kommer överens om hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att de planerade åtgärderna verkligen leder till att diskrimineringen upphör.