Förebygga diskriminering på arbetsplatsen

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivaren ska arbeta aktivt med

att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden

  • arbetsförhållanden
  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och övrig kompetensutveckling
  • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Aktiva åtgärder omfattar även att

  • att främja en jämn könsfördelning
  • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • att genomföra årliga lönekartläggningar

Lönekartläggning

Verktyget för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader är lönekartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor. Enligt diskrimineringslagen ska lönekartläggningen följas av en analys och handlingsplan för jämställda löner. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män med lika och likvärdigt arbete. En kostnadsberäkning och tidplan för jämställda löner ska också göras. Enligt både diskrimineringslagen och kollektivavtalet med BAO (Bankinstitutens arbetsgivareorganisation) ska detta arbete göras varje år, för att eliminera osakliga löneskillnader.

Läs mer om arbetet med att eliminera osakliga löneskillnader i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet på likalon.se

Om detta inte sker?

Om inte din arbetsgivare följer lagens krav om aktiva åtgärder finns det sanktionsmöjligheter i diskrimineringslagen. Prata med dina förtroendevalda, eller kontakta fackliga rådgivningen, om du märker att det förebyggande arbetet inte fungerar.

E-learning: Genus och jämställdhet

Vill du lära dig mer om genus och jämställdhet? Då kan du som arbetar i ett företag som ingår i BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) ta del av en för branschen anpassad e-learning.

Utbildningen är framtagen av Finansförbundet i samarbete med BAO och syftet är att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos branschens alla chefer och medarbetare.