Ordlista - anställning upphör

I samband med varsel och uppsägningar förekommer en del svåra ord. Här får du en förklaring till de vanligaste begreppen. 

A-kassa – ersättning baserad på tidigare lön som betalas ut vid arbetslöshet. Maxbeloppet ligger på 680 kronor per dag.

Arbetsbrist – Saklig anledning till uppsägning enligt lagen om anställningsskydd. Allt som inte rör personliga skäl till uppsägning utan som handlar om företagets verksamhet som bristande lönsamhet, besparingar, nedläggning av avdelning. Det betyder därför inte nödvändigtvis någon riktig brist på arbete.

Avsked – Anställningen avslutas utan uppsägningstid efter att den anställde grovt åsidosatt åtagandena mot arbetsgivaren, t ex en brottslig handling.

Avtalsturlista – Överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket om att frångå principen om sist in – först ut.

Ersättning med grundbelopp – Om du inte är med i a-kassan kan du ändå få ersättning, max 320 kronor om dagen före skatt.

Inkomstförsäkring – En försäkring som täcker upp skillnaden mellan a-kassans ersättning och 80 procent av den ursprungliga lönen. Ingår i medlemskapet i Finansförbundet.

Kollektivavtal – En skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivare eller arbetsgivareorganisation och ett fackförbund. Avtalet reglerar löner och anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande.

LAS – Lagen om anställningsskydd reglerar bland annat anställningstid och uppsägningar. Till för att skydda arbetstagare.

MBL – Medbestämmandelagen reglerar rättigheter till inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen. T ex att arbetsgivaren är skyldig att informera de förtroendevalda löpande om företagets verksamhet och ekonomi.

Turordningslista – Den lista som ska upprättas enligt lagen om anställningsskydd för att bestämma i vilken turordning de anställda ska sägas upp. Sist anställd - först uppsagd gäller, förutsatt att de som blir kvar har rätt kvalifikationer.

Uppsägning – En uppsägning innebär att du säger upp dig från ditt jobb eller blir uppsagd av arbetsgivaren.

Varsel – arbetsgivare förvarnar arbetsförmedlingen om en större mängd uppsägningar inom företaget. En arbetsgivare ska också varsla (varna) en arbetstagare om att denne kommer att bli uppsagd eller avskedad.

Återanställningsrätt – Om man har arbetat minst 12 månader sammanlagt under de senaste 3 åren så har man rätt till företräde vid återanställning. Detta gäller i 9 månader från den dagen din anställning upphörde.