Korttidsarbete, varsel och uppsägning

Här hittar du svar på vanliga frågor kring korttidsarbete, varsel och uppsägning i samband med corona-pandemin.

Vad innebär korttidsarbete (även kallat korttidspermittering)?

Korttidsarbete ett statligt subventionerat krisstöd för företag som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Stödet är avsett att hjälpa företag att klara de utmaningar som följer av coronakrisen.

För medarbetare som omfattas av korttidsarbete innebär det att arbetstiden, under en viss period, är kortare än den ordinarie arbetstiden. Medarbetaren blir arbetsbefriad 20, 40 eller 60 % av arbetstiden och går ner 4, 6 respektive 7,5 % i lön. Under maj-juli finns även möjlighet till 80 % arbetsbefrielse.

Om ett företag har kollektivavtal behöver det träffas speciella kollektivavtal om korttidsarbete för att det ska vara möjligt att införa. För företag som saknar kollektivavtal krävs det att 70 % av alla medarbetare på arbetsstället tecknar individuella överenskommelser.

Har arbetsgivaren pratat med dig om korttidsarbete? Vänd dig till din lokala klubb eller till vår fackliga rådgivning på 08-614 03 00.

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidsarbete innebär.

Får jag ta ett annat jobb under tiden jag är kortidspermitterad?

Ja, under den tid du inte är schemalagd kan du ta ett annat jobb, men du måste stämma av med din arbetsgivare. Det är reglerna för bisyssla som gäller, så ditt andra jobb får inte konkurrera med, eller på annat sätt inverka menligt på arbetsgivarens verksamhet.

Min arbetsgivare pratar om varsel, vad gör jag?

Vi är i en extraordinär situation men regler i våra lagar och kollektivavtal gäller. En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa dessa regler och berörda fackliga organisationer ska vara med i processen. Om din arbetsgivare pratar om varsel och arbetsbrist – kontakta klubben eller kansliets fackliga rådgivning.

Där Finansförbundet har kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att informera och förhandla med förbundet innan beslut. Om arbetsgivaren helt saknar kollektivavtal är den ändå skyldig att förhandla med Finansförbundet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist för förbundets medlemmar. 

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att du direkt kontaktar a-kassan och skriver in dig hos Arbetsförmedlingen, även om du får ett avgångsvederlag. För att kunna nyttja din rätt till återanställning om din arbetsgivare ska anställa igen är det viktigt att du anmäler till arbetsgivaren att du vill nyttja din företrädesrätt. Läs mer om rätten till återanställning. Ta även del av de karriärtjänster vi erbjuder dig som medlem.

Min arbetsgivare vill ändra i arbetsschemat med kort varsel med hänsyn till coronaviruset, vad gäller?

I första hand bör man undersöka möjligheterna att komma överens med arbetsgivaren om ändringar i schemat, så att båda parter blir nöjda. Om arbetsgivaren ensidigt vill ändra i befintligt schema måste de följa regler som finns i arbetstidslagen eller kollektivavtalet. Om ändringarna däremot sker med kort varsel och grundar sig i plötsliga och oförutsedda händelser, kan arbetsgivaren beordra övertid och du ersätts då med övertidsersättning.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.